Kawasaki hastalığı olan bir olguda MR koroner anjiyografinin sol ön inen arter anevrizması tanısına katkısı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 193-196

Kawasaki hastalığı olan bir olguda MR koroner anjiyografinin sol ön inen arter anevrizması tanısına katkısı

Dilek Öncel, Güray Öncel
Şifa Hastanesi

Bu yazıda altı ay önce Kawasaki hastalığı tanısı konan 4 yaşında bir erkek çocuk sunuldu. Tanı sırasında yapılan transtorasik ekokardiyografide koroner arter anevrizmasına rastlanmamıştı. Rutin ekokardiyografik kontrolde sol ön inen arterde genişlemeden şüphelenildi; ancak, kesin tanıya ulaşılamadı. Manyetik rezonans (MR) koroner anjiyografi ile incelenen hastada, sol ön inen arterin proksimal segmentinde 9 mm çapında fuziform anevrizmatik genişleme görüldü. Cerrahi tedaviyi planlamak için yapılan koroner anjiyografi MR anjiyografi bulgularını doğruladı. Hastanın ebeveynlerinin cerrahi onarım önerisini kabul etmemesi üzerine, tromboz oluşumunun önlenmesi için antitrombotik tedaviye başlandı. Anevrizma tanısından sonraki yedi ay içinde hastada herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Koroner anevrizma/etyoloji/radyografi, koroner anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi, mukokütan lenf nodu sendromu/komplikasyon.

The contribution of MR coronary angiography to the diagnosis of a left anterior descending artery aneurysm in a patient with Kawasaki disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Dilek Öncel, Güray Öncel. The contribution of MR coronary angiography to the diagnosis of a left anterior descending artery aneurysm in a patient with Kawasaki disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 193-196

Sorumlu Yazar: Dilek Öncel, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale