Kardiyak Sendrom X'li Hastalarda İstirahat ve Egzersiz Sonrasında Plazma Endotelin-1 Düzeyleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 671-674

Kardiyak Sendrom X'li Hastalarda İstirahat ve Egzersiz Sonrasında Plazma Endotelin-1 Düzeyleri

Enes KOÇAK1, Osman YEŞİLDAĞ1, Mustafa YAZICI1, Sabri DEMİRCAN2, Asuman BİRİNCİ3, Olcay SAĞKAN1, Bahattin BALCI1, Mahmut ŞAHİN1, Özcan YIMAZ1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Kütahya SSK Hastanesi
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ
Çalışmamızda kardiyak sendrom X'li hastalardaki istirahat ve egzersiz sonrası plazma endotelin-1 düzeylerini belirleyerek sağlıklı bireylerle karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM
Çalışmada, 30 kardiyak sendrom X'li (grup A) hastada istirahat ve maksimal egzersiz sonrasında plazma endotelin-1 (ET-1) konsantrasyonları ölçüldü ve aynı yaş grubundaki 14 sağlıklı kontrol grubu ile (grup B) karşılaştırıldı. ET-1 düzeyi ölçümü için ELISA yöntemi kullanıldı. Tüm hasta ve kontrol grubunun yapılan koroner anjiyografileri normal olarak saptandı. Kardiyak sendrom X'li hastaların hepsinde Bruce protokolu ile yapılan maksimal treadmil egzersiz testi iskemi açısından pozitifti. Kontrol grubunun efor testleri normaldi.
BULGULAR
Kardiyak sendrom X'li hastalarda hem istirahatte hem de egzersiz sonrasındaki plazma ET-1 düzeyleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek bulundu. (sırasıyla; 2.52±1.6 pg/ml karşın 1.38±1.8 pg/ml, p<0.001, 3.68±1.1 pg/ml - 1.37±0.2 pg/ml, p<0.001) Kardiyak sendrom X'li hastalardaki istirahat ve pik egzersiz sonrası ET-1 düzeyleri karşılaştırıldığında pik egzersiz sonrası değerler anlamlı olarak yüksek bulundu. (3.68±1.1 pg/ml karşın 2.52±1.6 pg/ml, p<0.001) Kontrol grubundaki istirahat ve pik egzersiz sonrası ET-1 düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık yoktu (p=0.17).
TARTIŞMA
Çalışmamızın sonuçlarına göre, kardiyak sendrom X'in patogenezinde plazma ET-1 artışının önemli bir rolü olduğu düşünülebilir. Bu hastalarda efor testi sırasında oluşan EKG değişiklikleri ve efor anginası, mevcut yüksek plazma ET-1 düzeyinin efor sırasında daha da yükselmesinden kaynaklanıyor olabilir.


Endothelin Levels in Patients with Cardiac Syndrome X at Rest and Exercise

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Enes KOÇAK, Osman YEŞİLDAĞ, Mustafa YAZICI, Sabri DEMİRCAN, Asuman BİRİNCİ, Olcay SAĞKAN, Bahattin BALCI, Mahmut ŞAHİN, Özcan YIMAZ. Endothelin Levels in Patients with Cardiac Syndrome X at Rest and Exercise. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 671-674
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale