Belirsiz bulgularla kendini gösteren, açık foramen ovalede yakalanmış bir trombüs [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 563-565

Belirsiz bulgularla kendini gösteren, açık foramen ovalede yakalanmış bir trombüs

Celal Genç1, Mehmet Uzun2
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Servisi
2Gata Kardiyoloji Ad

Foramen ovale açıklığı venöz dolaşımdan arteryel dolaşıma bir geçiş sağlar. Bu geçiş, venöz sistemde oluşan pıhtıların sistemik dolaşıma geçmesine neden olabilir. Bu yazıda açık foramen ovalede yakalanmış bir trombüs olgusu sunuldu. Kırk beş yaşında kadın hasta atipik göğüs ağrısı ve pretibial ödem yakınmalarıyla başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide sistolik fonksiyon normal bulunurken, derece I diyastolik disfonksiyon saptandı. Pulmoner arter basıncı 43 mmHg idi. Sağ atriyumda, interatriyal septuma ince bir pedikülle tutunmuş, hareketli, lobüllü bir kitle görüldü. Transözofageal ekokardiyografi kitlenin iki atriyumda da bulunduğunu gösterdi. Kalınlığı 7-10 mm olan kitle, lobüllü, homojen ekojenik ve oldukça hareketliydi. Foramen ovale açıklığından sol atriyuma geçiyordu. Atriyum kısmında kalınlığı 6-8 mm, daha kısa ve daha az hareketliydi. Hastada kardiyovasküler olayla ilişkili olabilecek herhangi bir yakınma ya da bulgu yoktu. Heparin tedavisine başlanan hasta için acil ameliyata karar verildi. Ameliyat sırasındaki transözofageal ekokardiyografide kitlenin trombüs olduğu ve antikoagülan tedaviyle küçüldüğü izlendi. Ameliyat sonrasında hastada herhangi bir nörolojik bulgu görülmedi. Venöz Doppler incelemesinde derin ven trombozu saptanması üzerine warfarin tedavisine başlandı.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, embolizm, paradoksal, foramen ovale açıklığı/tanı/cerrahi; pulmoner embolizm; trombektomi; tromboz/tanı.

Thrombus entrapped in a patent foramen ovale, causing only vague symptoms

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Celal Genç, Mehmet Uzun. Thrombus entrapped in a patent foramen ovale, causing only vague symptoms. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 563-565

Sorumlu Yazar: Mehmet Uzun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale