Pürülan Perikarditli Bir Hemodiyaliz Hastasında İntraperikardiyal Fibrinolitik Tedavi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 250-252

Pürülan Perikarditli Bir Hemodiyaliz Hastasında İntraperikardiyal Fibrinolitik Tedavi

Mustafa YILDIZ1, Turhan KÜRÜM1, Çetin GÜL1, Meryem AKTÖZ1, Gültaç ÖZBAY1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Piiriilan perikarditlerde yiiksek fibrin içeriğ i nedeni ile gelişebilecek konstriiktif perikarditin önlenmesinde zamanmda uygulanacak etkili drenajın ro/ii biiyiiktiir. Perikardiyal drenajlll yetersiz olduğu püriilan perikarditli olgularda ise imraperikardiyal fibrinolitik tedavi bir seçenek olabilir. Bu yaz ı da kronik böbrek yetersizlik/i bir olguda bu seçenek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetersizliği . piiriilan perikardit,fibrinolitik tedavi

Intrapericardial Fibrinolytic Therapy to The Patient With Purulent Pericarditis and Chronic Renal Failure Who Treated With Hemodialysis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa YILDIZ, Turhan KÜRÜM, Çetin GÜL, Meryem AKTÖZ, Gültaç ÖZBAY. Intrapericardial Fibrinolytic Therapy to The Patient With Purulent Pericarditis and Chronic Renal Failure Who Treated With Hemodialysis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 250-252
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale