Beta-blokerlerle tedavi edilmekte olan kalp yetersizlikli hastalarda kardiyopulmoner egzersiz testinin prognostik değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 105-112 | DOI: 10.5543/tkda.2013.87404

Beta-blokerlerle tedavi edilmekte olan kalp yetersizlikli hastalarda kardiyopulmoner egzersiz testinin prognostik değeri

Clémentine Dufay-bougon1, Annette Belin2, Ziad Said Dahdouh1, Sophie Barthelemy3, Jean-paul Mabire4, Rémi Sabatier1, Paul Milliez1, Gilles Grollier1
1Departments of Cardiology, CHU de Caen, Caen, France
2Departments of Cardiac Surgery, CHU de Caen, Caen, France
3Department of Cardiac Rehabilitation, Clinique De La Miséricorde, Caen, France
4Department of Cardiac Rehabilitation, Hospital of Côte Fleurie, Trouville, France

AMAÇ
Son on yılda kronik kalp yetersizliği ve azalmış ejeksiyon fraksiyonu (KKY-AEF) prevalansı son on yılda artmıştır. Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPE) bu hastaların yönlendirilmesinde yeri iyi bilinen bir yöntemdir. Beta-bloker kullanan hastalarda testin öngördürücü değeri tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı beta-bloker almakta olan KKY-AEF’si olan hastalarda birkaç parametrenin prognostik değerini değerlendirmekti.

ÇALIŞMA PLANI
KKH-AEF’si olan ve kardiyak rehabilitasyondan sonra KPE uygulanmış 390 hasta 2 yıl boyunca takip edildi.

BULGULAR
Birincil son noktalar tüm nedenlere bağlı ve kalp nedenli ölüm ve önemli kardiyovasküler olaylar (kalp yetersizliği için hastaneye yatış, kalp nakli, akut koroner sendrom veya aritmi) idi. Ortalama beta-bloker dozu hedeflenen dozun %68.9’u idi. İki yıllık mortalite oranı %13, hasta popülasyonunun yaş ortalaması ise 57.1 yıl idi. Ek olarak hastaların çoğu erkek idi (%14.5 ve %85.5). İstirahatte sol ventrikül EF 35.7±9.4 ve maksimum oksijen alımı (pik VO2) 19.5 ml/kg/dk idi. Pik VO2, VE/VCO2 eğrisi ve kan dolaşımının yeterliliği riskin önemli öngördürücüleriydi. Başlangıç doğrusal VE/VCO2 eğrisi 30’dan az, nihai daha dik eğri 32’den aşağı olduğunda prognoz daha iyi idi. İki eğri arasında hiçbir fark yoktu. Oksijen alım etkinliği eğrisi, oksijen alımı, kalp hızı toparlanması, VE/ VCO2/VO2 indeksi ve solunum eşiği herhangi bir prognostik değere sahip değildi.

SONUÇ
Pik VO2, kan dolaşımının yeterliliği ve VE/VCO2 eğrisi beta-bloker almakta olan KKY-AEF’si olan hastaların prognostik göstergeleriydi.

Anahtar Kelimeler: Adrenerjik beta-antagonist/terapötik kullanım, kalp yetersizliği/ilaç tedavisi; oksijen tüketimi/fizyoloji; testlerin öngördürücü değeri; prognoz.

The prognostic value of the cardiopulmonary exercise test in patients with heart failure who have been treated with beta-blockers

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Clémentine Dufay-bougon, Annette Belin, Ziad Said Dahdouh, Sophie Barthelemy, Jean-paul Mabire, Rémi Sabatier, Paul Milliez, Gilles Grollier. The prognostic value of the cardiopulmonary exercise test in patients with heart failure who have been treated with beta-blockers. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 105-112

Sorumlu Yazar: Ziad Said Dahdouh, France
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale