Miyokard İnfarktüsü Geçiren Genç Hastalarda Risk Faktörü Olarak Homosistein ve Lipoprotein (a)'nın Önemi ve Etkileşimleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(7): 437-444

Miyokard İnfarktüsü Geçiren Genç Hastalarda Risk Faktörü Olarak Homosistein ve Lipoprotein (a)'nın Önemi ve Etkileşimleri

Murat SUCU1, A. Aziz KARADEDE1, Ali Vahip TEMAMOĞULLARI1, M.Sıddık ÜLGEN1, Sabri BATUM2, Nizamettin TOPRAK1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbaktr
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Merkez Laboratuvan,* Anabilim Dalı, Diyarbaktr

Plazmacia lıomosisrein ve lipoprotein (a) [LP(a)] yüksekliğinin koroner arter lzasrahğ uıda riskfaktörü olarak erkileri son zamanlarda stk araşttnlmtş olmakla birlikte, çalişma ve mera analiz sonuçlan hala çelişkilidir. Aynca toplumımwzda genç yaşta koroner arter lzastah ğı olanlar arasmda, bu n/ann risk faktörü olarak önemini araşttran yeterli çalişma bulunmamaktadır. Bu amaçla akut miyokad infarktiisii geçiren 45 yaş altı 92 hasta ve 30 konrol grubu üzerinde lıomosistein ve Lp( a)'mn risk faktörü olarak önemlerini ve birbirleri ile olan etkileşimlerini araştu ·dık. Miyokad infarktüsii geçiren hastalarda plazma· lıomosisrein düzeyi kontrol grubuna göre anlamh olarak daha yüksek bulunmakla birlikte [geometrik ort. 12.4 }lmoi!L (%95 Cl 10.9-13.9) ve 10.0 pmoi!L (%95 Cl 5.1 -14.9)], Lp(a) her iki grupta benzer düzeydeydi. Homosistein ve lipoprotein düzeyleri dört dilime ayrıldt ğtnda lıomosisrei nin dördüncü diliminde Ml riskinde anianı/i arttş sap/mıdi. Lipoprotein (a) için dilimter arasmda anlamlı fark yoktıt. Ayıca olguların tümü, konrol grubunda saptanan homosistein ve lipoprotein ( a) düzeylerinin %90 persanriline göre aynldtğmda, listünde kalanlarda homosis/einin hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizde (p=0.01, OR 1.87%95 Cl1.34-2.75) Ml için anlamlı bağmıs t z riskfaktörü olduğu saptandi. Lipoprotein (a)'nm, lıonıosistein in miyokard infarktiisiindeki risk oramm arttnet etkisi de yokttt. Ku·k beş yaş altmda infarktüs için en ciddi bağtmSIZ risk faktörleri sigara içiciliği (p=0.0004) ile total kolesterol/HDL oram (p=0.01) idi. Sigara içenlerde homosistein düzeyi içmeyeniere göre dalıa yüksekti (p=0.004). Sonuç olarak 45 yaş altmda plazma homosistein yüksekliğinin miyokard infarktüsii için önemli bir bağımst z riskfaktörü olabileceğ i kamsına vanld1. Lipoprotein (a) yüksekfiğinin ise bu grupta miyokard infarktüsü için bağımst z bir risk oluşturmadıği ve lıomosisteinin etkisini artmct bir özelliğ inin olmayabileceği saptandi.

Anahtar Kelimeler: miyokard infarktüsii, lıomosistein, lipoprotein (a)

Importance and Interaction of Homocysteine and Lipoprotein (a) as Risk Factors in Young Patients With Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat SUCU, A. Aziz KARADEDE, Ali Vahip TEMAMOĞULLARI, M.Sıddık ÜLGEN, Sabri BATUM, Nizamettin TOPRAK. Importance and Interaction of Homocysteine and Lipoprotein (a) as Risk Factors in Young Patients With Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(7): 437-444
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale