Nadir bir patoloji: Levoatriyokardinal ven [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 315-319 | DOI: 10.5543/tkda.2015.84404

Nadir bir patoloji: Levoatriyokardinal ven

Öykü Tosun1, Murat Saygı1, Taner Kasar1, Pelin Ayyıldız1, Aysel Türkvatan2, Yakup Ergül1, Ender Ödemiş1, Alper Güzeltaş1
1Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği
2Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

AMAÇ
Levoatriyokardinal ven, pulmoner venöz sistem ile kardinal sistem arasındaki bağlantıyı gösteren nadir bir kardiyak malformasyondur. Bu çalışmada, levoatriyokardinal veni olan olguların morfolojik, klinik özellikleri ve tanı yöntemleri tartışıldı.

YÖNTEMLER
2010-2014 yılları arasında levoatriyokardinal ven tanısı alan 11 hastanın (4 erkek, 7 kız; ortalama yaş 79±1.83 gün; dağılım 1-390 gün) kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Levoatriyokardinal ven tanısı tüm hastalarda ekokardiyografik inceleme ile kondu. Primer obstrüktif lezyon, ilişkili kardiyak defektler ve interatriyal septumun durumu, sol taraf obstrüksiyonu olan her bir hasta için tanımlandı.

BULGULAR
Hastaların, ortalama vücut ağırlığı 4.4±0.4 kg (dağılım, 2-8) idi. Başvuru esnasında hastaların %82’sinin yaşı bir yaşın altında idi. Hastaların 9’unda sol taraf obstrüksiyonu, 2’sinde normal intrakardiyak anatomi ve pulmoner venöz dönüş vardı. Sol taraf obstrüksiyonu olan hastaların tümünde levoatriyokardinal ven, yüksek parasternal ve subkostal pencereler ile apikal 4 boşluk bakıdan yapılan ekokardiyografik değerlendirme ile gösterildi. Sol taraf obstrüksiyonu olan hastalarda atriyal septum restriktif ya da sağlamdı. Levoatriyokardinal ven tüm hastalarda direk olarak sol atriyumdan kaynaklanıyordu.

SONUÇ
Levoatriyokardinal ven neredeyse sadece sol taraf obstrüksiyonu olan hastalarda görülen oldukça nadir bir kardiyak patolojidir. Bu patoloji sol taraflı obstrüksiyonu olan hastalarda akılda tutulmalıdır. Ancak levoatriyokardinal venin normal intrakardiyak anatomi ve pulmoner venöz dönüşe sahip olan hastalarda da görülebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ekokardiyografi, levoatriyokardinal ven.

A rare pathology: Levoatriocardinal vein

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Öykü Tosun, Murat Saygı, Taner Kasar, Pelin Ayyıldız, Aysel Türkvatan, Yakup Ergül, Ender Ödemiş, Alper Güzeltaş. A rare pathology: Levoatriocardinal vein. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 315-319

Sorumlu Yazar: Öykü Tosun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale