Nötrofil/lenfosit oranının koroner ektazisi varlığı ve yaygınlığı ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 185-190 | DOI: 10.5543/tkda.2013.83030

Nötrofil/lenfosit oranının koroner ektazisi varlığı ve yaygınlığı ile ilişkisi

S. Selim Ayhan1, Serkan Öztürk1, Alim Erdem1, Mehmet Fatih Özlü1, Mehmet Özyaşar1, Kemalettin Erdem2, Mehmet Yazıcı1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu

AMAÇ
Nötrofil/lenfosit oranının (N/L oranı) kardiyovasküler olay ve mortalite ile ilişkili olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, koroner arter ektazisi (KAE) olan hastalarda N/L oranı araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Koroner anjiyografi sonrası KAE tanısı konulan 50 hasta (29 erkek, 21 kadın; ortalama yaş 51.1±7.1 yıl) ve normal koroner arter saptanan 28 hasta (16 erkek, 12 kadın; ortalama yaş 49.5±9.4 yıl) çalışmaya dahil edildi. Temel demografik ve klinik özellikler kaydedildi. Ektazik segment sayısı hesaplandı. Hematolojik parametreler ölçüldü ve N/L oranı hesaplandı.

BULGULAR
Nötrofil/lenfosit oranı KAE grubunda anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla, ortanca [%25-%75 persantil] 2.2 [1.6-3.0] ve 1.8 [1.4-2.0]; p=0.014). Spearman korelasyon analizinde N/L oranının ektazik segment sayısıyla pozitif korelasyon gösterdiği saptandı (r=0.35; p<0.002). Çok değişkenli lojistik regresyon analizi ile de KAE ve N/L oranı arasındaki bağımsız ilişki gösterildi (odds oranı 2.674, %95 güven aralığı 1.184-6.039, p=0.018).

SONUÇ
Koroner ektazili hastalarda N/L oranı artmıştır. N/L oranı KAE varlığı ve ciddiyetiyle ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Dilatasyon, patolojik/etyoloji, koroner anevrizma/ fizyopatoloji; koroner anjiyografi; koroner damarlar/patoloji; lenfositsayısı; nötrofil; risk değerlendirmesi.

Relation of neutrophil/lymphocyte ratio with the presence and severity of coronary artery ectasia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
S. Selim Ayhan, Serkan Öztürk, Alim Erdem, Mehmet Fatih Özlü, Mehmet Özyaşar, Kemalettin Erdem, Mehmet Yazıcı. Relation of neutrophil/lymphocyte ratio with the presence and severity of coronary artery ectasia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 185-190

Sorumlu Yazar: S. Selim Ayhan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale