Tüberküloz Perikardit Tanısında Adenozin Deaminaz'ın Tanısal Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 16-19

Tüberküloz Perikardit Tanısında Adenozin Deaminaz'ın Tanısal Değeri

Özhan GÖLDELİ1, Kaan KULAN1, Cansel KULAN1, Baki KOMSUOĞLU1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalları, Trabzon

Tüberküloz perikarditin (TP) tanısı, erken mikroorganizmanın izolasyonunun güçlüğü nedeniyle oldukça seyrek konulmaktadır. TP teşhisinde adenozin deaminaz (ADA) seviyesinin değeri 108 perikardiyal efüzyonlu olguda incelendi. Etiyolojik sebepler 5 ayrıldı: 1- Tüberküloz (20 olgu), 2- İdiyopatik (82 olgu), 3- Tümör (3 olgu), 4- Pürulan bakteriyel enfeksiyon (2 olgu), 5- Radyoterapi (1 olgu). En yüksek ortalama ADA değeri (120±16.68 U/L) grup 1'de bulundu. Diğer gruplardaki ADA değerleri ise sırasıyla 29.4±8.9, 27.7±21, 29.5±13.4 ve 26 U/L idi. 1. grupla diğer gruplar arasındaki farklar, istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). TP sıvısında ADA değeri 70 U/Lt ve daha yukarı seviyelerde ise, bu ADA değerinin % 100 sensitiviteye ve % 91 spesifiteye sahip olduğu ve perikardiyal sıvıdaki ADA değerinin ölçümünün, TP tanısında yararlı bir biyokimyasal tanı yöntemi olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz perikardit, adenozin deaminaz

Diagnostic Value of Adenosine Deaminase in Tuberculous Pericarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özhan GÖLDELİ, Kaan KULAN, Cansel KULAN, Baki KOMSUOĞLU. Diagnostic Value of Adenosine Deaminase in Tuberculous Pericarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 16-19
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale