Egzersiz Tl-201 Sintigrafisinde Yüksek Risk Parametreleri Saptanan Hastaların Tanınmasında Egzersiz EKG'de Stres Toparlanma İndeksinin Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 522-528

Egzersiz Tl-201 Sintigrafisinde Yüksek Risk Parametreleri Saptanan Hastaların Tanınmasında Egzersiz EKG'de Stres Toparlanma İndeksinin Değeri

Mehmet AKSOY1, Metin GÜRSÜRER1, Ayşe EMRE1, Hakan AKYÜZ1, Turgut SİBER1, Kemal YEŞİLÇİMEN1, Birsen ERSEK1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Çalışmamızda, egzersiz ve toparlanma döneminde kalp hızına bağlı olarak ST -segment çökmesi kinetiği ve derecesindeki değişimleri gösteren yeni bir egzersiz testi indeksinin (Stres-Toparlanma İndeksi (STİ)) egzersiz Tl-201 sintigrafisindeki yüksek riskli hastaları öngörmedeki değerini araştırdık. Miyokard infarktüsü geçirmemiş 122 olguya Bruce protokolüne göre semptomla sınırlı treadmill egzersiz testi ve Tl-201 SPECT görüntüleme uygulandı. Her test sonunda, en fazla ST-segment çökmesinin görüldüğü derivasyon STİ'nin hesaplanması amacıyla ileri analiz için seçildi. Kalp hızları ve bunlara karşılık gelen ST çökmesi değerleri daha önce geliştirilen bilgisayar programına veri olarak girildi ve STİ değerleri otomatik hesaplandı. SPECT görüntüler 20 segmentli modelde değerlendirildi ve her hastada redistribüsyon defekti (RD) görülen segment sayısı belirlendi. RD sayısına göre de olgular düşük risk grubu (RD<5, n=88) ve yüksek risk grubu (RD?5, n=34) şeklinde ikiye ayrıldı. Bu grupların ortalama STİ değerleri sırasıyla 5.5±13 ve -19.8±15 mm. vuru/dk bulundu (p<0.0001). Yine Tl-201 sintigrafisindeki yüksek risk bulgularından artmış akciğer tutulumu ve sol ventrikül dilatasyonu görülenlerde görülmeyenlere göre daha düşük STİ değerleri elde edildi (-22.3 ± 14 vs. -5.5±12 mm. vuru/dk, p<0.0001; -24.2±13 vs. -6.1±14 mm. vuru/dk; p<0.0001). ?-5 mm.vuru/dk değeri yüksek riskli hastaların tanısında kriter alındığında %82 duyarlılık ve %94 özgüllük ile diğer standart egzersiz parametrelerinden daha yüksek tanı değerleri elde edildi. Sonuç olarak, STİ'nin koroner arter hastalığının fonksiyonel önemini gösteren, yüksek riskli hastaların tanısında kullanılabilecek yeni bir parametre olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Egzersz Tl-201 sintigrafisi, strestoparlanma indeksi.

Value of Stress-Recovery Index on Exercise ECG in Detection of High-risk Patients on Exercise Tl-201 Scintigraphy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet AKSOY, Metin GÜRSÜRER, Ayşe EMRE, Hakan AKYÜZ, Turgut SİBER, Kemal YEŞİLÇİMEN, Birsen ERSEK. Value of Stress-Recovery Index on Exercise ECG in Detection of High-risk Patients on Exercise Tl-201 Scintigraphy. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 522-528
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale