Kronik kalp yetersizliğinin kötüleşmesi nedeniyle hastaneye yatırılan ciddi hiponatremik hastalarda tolvaptan kullanımı: Türkiye’de tek merkezden ilk deneyim [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 415-425 | DOI: 10.5543/tkda.2017.80026

Kronik kalp yetersizliğinin kötüleşmesi nedeniyle hastaneye yatırılan ciddi hiponatremik hastalarda tolvaptan kullanımı: Türkiye’de tek merkezden ilk deneyim

Saim Sağ1, Aysel Aydin Kaderli1, Abdülmecit Yildiz2, Bülent Cuma Gül2, Bülent Özdemir1, Ibrahim Baran1, Sümeyye Güllülü1, Ali Aydınlar1, Yüksel Çavuşoğlu3
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ
Hipervolemik kalp yetersizliği (KY) olan hastalardaki ciddi hiponatremide tolvaptan’ın etkinlik ve güvenilirliğini değerlendirmek.

YÖNTEMLER
KY’nin kötüleşmesi nedeniyle kliniğimize yatırılan hipervolemik hastalarda standart tedaviye dirençli hiponatreminin tolvaptan eklenerek tedavisi için oluşturulan bir veritabanı geriye dönük olarak tarandı. Serum sodyum düzeyinin ≤125 mEq/L ciddi hiponatremi olarak tanımlandı. Bu veritabanı, hastaneye yatış sırasındaki demografik, klinik, laboratuvar ve ekokardiyografik bulguları içermekteydi. Oral tolvaptan tedavisinin etkinlik ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla tolvaptan tedavisiyle ilgili bilgiler ile serum elektrolitleri dahil çok sayıda sonlanım ölçütü de kaydedildi.

BULGULAR
Toplam 56 (25 kadın, 31 erkek, ortalama yaş 66) ciddi hiponatremisi olan hipervolemik kalp yetersizlikli hasta dahil edildi. Tüm hastalar ciddi hiponatremi nedeniyle ortalama 3.2 gün boyunca günde 15 mg’lık tek doz tolvaptan aldı. Tolvaptan tedavisiyle serum üre ve kreatinin düzeylerinde bir artış olmaksızın sodyum ve potasyum düzeyleri, sıvı alımı ve idrar hacmi anlamlı artarken (sırasıyla, p<0.0001, p=0.037, p<0.0001 ve p<0.0001) furosemit dozu, vücut ağırlığı, nabız sayısı, sistolik ve diyastolik kan basınçları ile New York Kalp Cemiyeti fonksiyonel sınıfı anlamlı biçimde azaldı (sırasıyla, p<0.0001, p<0.0001, p=0.001, p<0.049, p<0.009 ve p=0.001).

SONUÇ
Bu küçük, geriye dönük, tek merkezli ve Türk popülâsyonunda ilk olan çalışmada, hipervolemik kalp yetersizlikli hastalardaki ciddi hiponatremi için standart tedaviye ek olarak verilen kısa süreli, düşük doz tolvaptan, düşük bir majör yan etki oranıyla iyi tolere edildi ve ciddi hiponatreminin düzeltilmesinde etkili oldu.

Anahtar Kelimeler: Akuaretik tedavi, konjestif kalp yetersizliği, hiponatremi, tolvaptan.

Use of tolvaptan in patients hospitalized for worsening chronic heart failure with severe hyponatremia: The initial experience at a single-center in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Saim Sağ, Aysel Aydin Kaderli, Abdülmecit Yildiz, Bülent Cuma Gül, Bülent Özdemir, Ibrahim Baran, Sümeyye Güllülü, Ali Aydınlar, Yüksel Çavuşoğlu. Use of tolvaptan in patients hospitalized for worsening chronic heart failure with severe hyponatremia: The initial experience at a single-center in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 415-425

Sorumlu Yazar: Saim Sağ, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale