Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti: 505 Olgunun Erken Dönem Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 155-159

Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti: 505 Olgunun Erken Dönem Sonuçları

Ömer KOZAN1, Oktay ERGENE1, Tuğrul OKAY1, Ubeydullah DELİGÖNÜL1, Nuri ÇAĞLAR1, Oktay SANCAKTAR1, Mustafa ŞENOCAK1, Mehmet ÖZDEMİR1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Bayındır Hastanesi, lnternational Hospital, Akdeniz Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatik Bölümü

1988-1991 yılları arasında 69'u kadın (% 14), 436 sı erkek (% 86) 505 olguya koroner anjiyoplasti uygulandı. Yaş ortalaması 51±7 idi (26-81). Olguların 304'ü (% 60) tek damar, 145'i (% 29) iki damar, 56'sı (% 11) 3 damar hastası idi. Olguların 485'inin (% 96) ejeksiyon fraksiyonu % 50'nin üstündeydi. Girişimde bulunulan 505 olgunun 444 (% 88) ünde klinik başarı sağlandı. Anjiyoplasti uygulanan 604 lezyonun 530 (% 87.3) unda başarı sağlandı. "Stepwise regression" analizi, primer hedef darlığın modifiye ACC/AHA klasifikasyonu ve diabet'in bulunmasının işlem başarısını belirleyen bağımsız değişkenler olduğunu gösterdi (modifiye ACC/AHA skor, p<0.0001, diabet p=0.004). Tip A lezyonlarda % 90.8, tip B1 lezyonlarda % 89.6, tip B2 lezyonlarda % 70.6, tip C lezyonlarda % 55.6 başarı oranları saptandı. Sonuç olarak klinik önemi olan ara risk grubunu B1 ve B2 olarak ayırmak standart ACC/AHA şemasından daha bilgilendiricidir. Lezyon karakteristiklerinden ayırım yeri lezyonları, sıkı (% 80-99) darlık lezyonları, total oklüzyonlar ve lezyon uzunluğu işlem başarı oranını ters yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, koroner kalp hastalığı

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty: Short-term Results of 505 Cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer KOZAN, Oktay ERGENE, Tuğrul OKAY, Ubeydullah DELİGÖNÜL, Nuri ÇAĞLAR, Oktay SANCAKTAR, Mustafa ŞENOCAK, Mehmet ÖZDEMİR. Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty: Short-term Results of 505 Cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 155-159
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale