eGFR ve hemoglobin çarpımı, ciddi anemi ve böbrek yetersizliği olmaksızın sistolik kalp yetersizliği olan hastalarda mortaliteyi öngörmede yardımcı olabilir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 9-15 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01496

eGFR ve hemoglobin çarpımı, ciddi anemi ve böbrek yetersizliği olmaksızın sistolik kalp yetersizliği olan hastalarda mortaliteyi öngörmede yardımcı olabilir

Mehmet Birhan Yılmaz, Ali Zorlu, Gökhan Bektaşoğlu, Osman Can Yontar, İzzet Tandoğan
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas

AMAÇ
Kardiyorenal anemi sendromu kalp yetersizliği (KY) hastalarında tanımlanmıştır. Renal bozukluğun ve aneminin ayrı ayrı etkileri daha önce ortaya konmuş olsa da, böbrek, kemik iliği ve kalp arasındaki karmaşık etkileşim, hastalığı daha hafif olan kişilerde karar verme işlemini nispeten verimsiz kılar. Bu çalışmada, tahmini glomerül filtrasyon hızı (eGFR) ve hemoglobin (Hb) çarpımının KY hastalarında sonlanımı öngörmedeki rolünü araştırmayı amaçladık.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, akut dekompanse sistolik KY tanısıyla hastaneye yatırılıp taburcu edilen ardışık 148 hasta (89 erkek, 59 kadın; ort. yaş 68±10) alındı. Taburcu edilirken Hb düzeyleri ölçüldü, böbrek fonksiyonu MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) formülü ile belirlendi. eGFRxHb çarpımı hesaplanarak, ROC (alıcı işletim karakteristiği) analiziyle kesim değeri çıkarıldı. Hastaların 34 aya varan takipleri (ort. 8.2±5.5 ay) sonrasında eGFRxHb çarpımı değerinin ölüm üzerindeki etkisi araştırıldı.

BULGULAR
Hasta grubunda ortalama Hb 12.7±2 gr/dl, ortalama kreatinin 105±46 μmol/l ve ortalama eGFR 61±23 ml/dk/1.73 m2 bulundu. Seksen iki hastada (%55.4) eGFR <60 ml/kg/m2 idi. İzlem sırasında 27 hasta öldü. eGFRxHb çarpımının mortaliteyi öngörmede kesim değeri ≤788 bulunurken, duyarlığı %82.6, özgüllüğü %51.3 idi. Çokdeğişkenli Cox orantılı analizinde, sadece eGFRxHb çarpımının ≤788 olması (HR 4.488, %95 GA 1.500-13.433, p=0.007) ve atriyal fibrilasyon varlığı (HR 2.644, %95 GA 1.113-6.280, p=0.028) sistolik KY hastalarında ölümün bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu.

SONUÇ
eGFRxHb çarpımının sistolik KY olan hastalarda ölümün öngörülmesinde yararlı olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Anemi, glomerül filtrasyon hızı, kalp yetersizliği, sistolik/mortalite; böbrek hastalığı/komplikasyon; risk faktörü

The product of eGFR and hemoglobin may help predict mortality in systolic heart failure patients without severe anemia and renal failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Birhan Yılmaz, Ali Zorlu, Gökhan Bektaşoğlu, Osman Can Yontar, İzzet Tandoğan. The product of eGFR and hemoglobin may help predict mortality in systolic heart failure patients without severe anemia and renal failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 9-15

Sorumlu Yazar: Mehmet Birhan Yılmaz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale