Aort Kapak Hastalığında Pulmoner Otogreft (Ross Operasyonu) ve Perikardiyal Yaka Tekniği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 465-470

Aort Kapak Hastalığında Pulmoner Otogreft (Ross Operasyonu) ve Perikardiyal Yaka Tekniği

Tayyar SARIOĞLU1, Ersin EREK1, Barbaros KINOĞLU1, Ece SALİHOĞLU1, Ahmet ŞAŞMAZEL2, Ayşe SARIOĞLU1, Nerime SOYBİR1
1İstanbul Memorial Hastanesi, Okmeydam, İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İstanbul
2KVK Amerikan Hastanesi Nişantaşı, İstanbul

AMAÇ
Başlangıçta teknik olarak zor ve iki kapağm birden riske ediliyor olması gibi sakıncaları nedeniyle genel kabul görmesi geciken Ross operasyonu uzun dönemde iyi son uçla rının bildirilmesi üzerine 90' lı yıllarda popii/aritesini arttırmıştır. Bu makalede Ross prosediirü uyguladığ ımız 18 hastamn so nuçları ile sağ ventrikül çıkını yolu (SVÇY) rekonstrüksiyonu için uyg uladığ ımı z perikardiya/ yaka tekniği sunulmaktadır. Materyal ve
METOD
Üçü daha önce açık kalp ameliyatı geçiren lıasta/arın yaşları 9 ile 37 (ortalama 16,2 ± 7.1) arasmda değişiyordu. Hastaların tiimiinde total root rep/ asmam tekniği kul/am/dı. Aortik kök dilatasyonu olan iki hastaya aortoplasti yapıldı . Aort kökii Jıipoplazisi ve/veya subaortik srenozu olan 3 hasraya Ross 1 Konno prosediirü uygulandı. SVÇY rekonstriiksiyonu için, 6 hastada homogreft, 12 hasrada stentless biyoprotezler kullamlirken sepral diseksiyon bölgesindeki inatçı kanamaları kontrol alt11ıa almak ve birinci septa/ arteri korumak amacı ile perikardiya/ yaka tekn iğ i uyg ulandı. Bir hastada Ross operasyonu ile birlikte mitral kapak replasmam (MVR) yapıldı .
BULGULAR
Bir Jıasta erken postoperarif dönemde düşük kardiyak debi nedeniyle kaybedildi. Bir hasrada arriyoventrikiiler tam blok gelişti ve kalıcı pacemaker implanrasyonu uygulandı. Ross ve MVR yapılan hasta endokardit nedeniyle reoperasyona alindı. Diğer hastalar sorunsuz seyrettiler. Ortalama 15,2 ± 9 aylık (1 - 32 ay) rakip süresinde tiim hasra/ar NYHA class 1 ve ll durumda idiler. Postoperalif ekokardiyografik kontrol/erde, orta - lıafij aorr yetersizliği (AY) respir edilen bir hasta dışmdaki tüm h asraları n çok hafif AY veya normal aorr kapak fonksiyonianna salıip olduğ u görüldü.
SONUÇ
Pulmoner orogreft operasyonunun çocuklar, genç erişkinler veya bayan hasra/ar gibi seç ilmiş hasralarda prosterik kapak replasman/arma alternatif olarak diişiinii/ ebileceğ i ileri sürülebilir. SVÇY rekonsrriiksiyonu için srenrless biyoprotezlerin homogreftlere iyi bir a/tematij oluşturabileceğini ve perikardiya/ yaka tekniğinin kullanışli bir yöntem olduğunu düşiinüyomz .

Anahtar Kelimeler: Ross prosediirii, pulmoner orogrefr, aorr kapak rep/asmanı.

Pulmonary Autograft (Ross) Operation for Aortic Valve Disease and Pericardial Collar Technique

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tayyar SARIOĞLU, Ersin EREK, Barbaros KINOĞLU, Ece SALİHOĞLU, Ahmet ŞAŞMAZEL, Ayşe SARIOĞLU, Nerime SOYBİR. Pulmonary Autograft (Ross) Operation for Aortic Valve Disease and Pericardial Collar Technique. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 465-470
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale