İnfarktüs Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Rüptür Tamiri Sonuçlarımız: Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkili Değişkenlerin Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 627-633

İnfarktüs Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Rüptür Tamiri Sonuçlarımız: Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkili Değişkenlerin Değerlendirilmesi

Mustafa ÖZBARAN1, Hakan POSACIOĞLU1, Sanem NALBANTGİL1, Tanzer ÇALKAVUR1, Fatih İSLAMOĞLU1, Tahir YAĞDI1, Anıl Ziya APAYDIN1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Akut miyokard infarktüsü sonrası ventriküler septal rüptür (VSR) %1-2 hastada oluşan çok yüksek mortalite ile seyreden bir komplikasyondur. Çalışmamızda cerrahi tedavi uygulanan postinfarktüs VSR'ler cerrahi teknik ve mortalite ile morbiditeye etkili risk faktörleri açısından klinik ve ekokardiyografik bulguları ile retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Merkezimizde 1996-2001 arasında akut postinfarktüs VSR saptanan 21 olguya cerrahi tedavi uygulanmıştır. Bütün olgulara preoperatif koroner anjiografi, sol ventrikülografi ve perioperatif olarak kaybedilen iki olgu haricindeki bütün olgulara preoperatif ve postoperatif ekokardiyografi yapılmıştır. Olgular postoperatif ilk 6 ayda poliklinik kontrolleri, sonrasında telefon görüşmeleri ile izlenmişlerdir. Postoperatif kontrolleri yapılan toplam 13 olgunun ortalama izlem süresi 27.6±22.6 (2-67) aydır. Toplam mortalite 9 (%42.9) olgu olup, 8 (%38.1) olgu erken dönem hastane mortalitesidir. Postoperatif dönemde yaşayan 19 olgudan 13'ünde (%68.4) 30 komplikasyon gelişmiştir. En sık karşılaşılan 8 (%42.1) olguda gelişen KKY'dir. İleri yaş ve kardiyojenik şok ile postoperatif renal yetersizlik ve KKY ilişkisi anlamlı bulunmuştur. Preoperatif şantı fazla (>2) olan olgularda genel morbidite anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. İleri yaş, ön yüz lokalizasyonlu MI, LVEF (<%40), anterior VSR ve yine anterior VSR lerde uygulanan tek-yama tamir tekniği ile postoperatif mortalite ilişkisi anlamlı bulunmuştur. Yaygın bir miyokard enfartüsü sonucu meydana gelen ve geniş miyokard hasarının da birlikte olduğu akut VSR halen günümüzde en ileri cerrahi tekniklerin kullanılmasına rağmen mortalitesi yüksek bir patolojidir.


Our Results of Surgical Repair of Postinfarction Ventricular Septal Rupture: Analysis of Variables Affecting Mortality and Morbidity

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa ÖZBARAN, Hakan POSACIOĞLU, Sanem NALBANTGİL, Tanzer ÇALKAVUR, Fatih İSLAMOĞLU, Tahir YAĞDI, Anıl Ziya APAYDIN. Our Results of Surgical Repair of Postinfarction Ventricular Septal Rupture: Analysis of Variables Affecting Mortality and Morbidity. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 627-633
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale