Bir Grup Türk Erkek ve Kadınında Apolipoprotein A-II Pilot Çalışması: Düzeyler ve Koroner Kalp Hastalığı,Metabolik Sendrom, Diyabet Riski İlişkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 215-222

Bir Grup Türk Erkek ve Kadınında Apolipoprotein A-II Pilot Çalışması: Düzeyler ve Koroner Kalp Hastalığı,Metabolik Sendrom, Diyabet Riski İlişkileri

Gülay HERGENÇ1, Altan ONAT2, Vedat SANSOY3, Serdar TÜRKMEN4, İbrahim SARI5, Bülent UZUNLAR5, Hüseyin UYAREL5
1Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi
2Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
3Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul, Kardiyoloji Enstitüsü
4Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi
5S. Ersek Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi

Apolipoprotein AII’nin (apo AII) apo AI gibi antiaterojen özelliklere sahip olmadığı görüşü yaygındır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda KKH’da apo AII içeren yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) alt grubunun da, sadece apo AI içeren fraksiyon gibi, azalmış olduğu saptanmıştır. Apo AII’nin lipid metabolizmasındaki önemli rolü tartışılmazdır. İnflamatuar belirteçler ve koagülasyon sistemi ile ilişkileri apo AII’nin aterogenezde rol alabileceğine işaret etmekteyse de, bu konuda fikir birliği bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra apo AII’nin insülin direnci ve diyabet ile ilişkisi halen araştırılmaktadır. TEKHARF çalışmasının 2003 yılı takibinde Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yüksek riskli 194 erkek ve kadında HDL’nin miktarca ikinci apoproteini olan apo AII ilk defa ölçüldü. Apo AII’nin koroner kalp hastalığı (KKH), metabolik sendrom (MS), diyabet (DM) ve diğer risk faktörleri ile ilişkilerini araştıran bu inceleme, pilot çalışma niteliğindeydi. Çalışma grubumuzda MS %49, KKH %29.9, DM %19.6 ve bozulmuş açlık glukozu %2.1 olarak görülmekteydi. Kadınlarda MS (%65.9) erkeklere göre iki kat sıktı. Erkek (30.4±4.4 mg/dl) ve kadın (33.7±7.2 mg/d) apo AII düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Korelasyon analizinde 26 risk parametresi içerisinde apo AII fosfolipid, apo AI, HDL-K, total kolesterol (r=0.66 ila 0.38; p=0.000), kompleman C3, trigliseridler (r=0.26 ve 0.21, p<0.01), LDL-K, beden kitle indeksi (r=0.17 ve 0.15, p<0.05) ile anlamlı, sigara kullanımı (r= -0.26, p=0.002) ve yaş (r= -0.15, p<0.05) ile ters anlamlı ilişki gösterdi. MS ile apo AII arasında sınırda anlamlı ilişki kaydedildi. Oniki değişkeni kapsayan lineer regresyon analizinde HDL-K (p<0.001) ve kompleman C3 (p=0.013) apo AII’nin yegane belirleyicileri olarak saptandı. Lojistik regresyon analizinde yaş ve cinsiyet ayarlı apo A-II KKH, MS ve diyabet açılarından anlamlı bir ilişki sergilemedi. Sağlıklı kişileri daha geniş şekilde içeren bir kitlede apo AII’nin KKH, MS ve DM açılarından incelenmesi ve prospektif olarak takip edilmesinde yarar görmekteyiz. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 215-222)

Anahtar Kelimeler: Apolipoprotein A-II, epidemiyoloji, koroner kalp hastalığı, metabolik sendrom

Apolipoprotein A-II Levels and Risk of Coronary Disease, Metabolic Syndrome and Diabetes in a Group of Turkish Adults: A Pilot Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülay HERGENÇ, Altan ONAT, Vedat SANSOY, Serdar TÜRKMEN, İbrahim SARI, Bülent UZUNLAR, Hüseyin UYAREL. Apolipoprotein A-II Levels and Risk of Coronary Disease, Metabolic Syndrome and Diabetes in a Group of Turkish Adults: A Pilot Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 215-222
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale