Doksorubisine Bağlı Kardiyomiyopatinin Saptanmasında Düzeltilmiş QT İntervali Takibi: Deneysel Bir Çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 354-359

Doksorubisine Bağlı Kardiyomiyopatinin Saptanmasında Düzeltilmiş QT İntervali Takibi: Deneysel Bir Çalışma

Cem BARÇIN1, Mükerrem SAFALI2, Sedat KÖSE1, Hürkan KURŞAKLIOĞLU1, Kürşat ERİNÇ1, Ersoy IŞIK1, Ertan DEMİRTAŞ1
1GATA, Kardiyoloji Anabilim Dalları, Ankara
2GATA, Patoloji Anabilim Dalları, Ankara

Antrasiklin grubu antineoplastik bir ilaç olan daksorubisinin kullammım kısa/ayan en önemli yan etki doza bağlı ortaya çıkan kronik kardiyomiyopatidir. Doksorııbisin uygulanan hastalarda kareliyak etkilenmenin henüz subklinik evrelerde saptanması tedavinin kesilmesi açısmdan çok önemlidir. Bu deneysel çalışmada doksorubisine bağlı kardiyomiyopatinin erken dönemde saptanmasında düzeltilmiş QT intervali (QTcl) takibinin değer i in ce lenmiştir . Bu amaçla 24 adet erkek Yeni Zelanda tavşam iki gruba ayrılmış, A grubwıa (n=l2) haftada bir kez 2mglkg dozunda ve toplam 10 hafra olmak üzere inrravenöz doksorubisin, B grubuna ise aynı yolla ve aynı miktarda %0.9 NaCl uygulanmıştır. Çalışma sırasmda iki haftada bir elektrokardiyogram almmış ve ekstremile derivasyonlarmdan QTd (QTd=QT intervali 1 (RR mesafesi)112) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca tüm denekierin kalpleri histopatolojik olarak ince lenmiş ve etkilenmenin derecesine göre O ile 4 arasmda skorlama yapılmıştır. Buna göre histopatolojik skor A grubundaki denekierin birinele 3, diğer onbirinde 4, B grubundaki denekierin ise tümünde O olarak sap tanmıştır. Her iki grubun bazal QTd (QTO) ile çalı şma sonundaki QTd (QT5) değerleri karşı laşrtrtldığmda, bunlar sırasıyla A grubunda 248.5±17.7 msn. ve 298.8±13.7 msn.(p:0.0/2), ve B grubunda 243.8±17.6 ve 245.4±17.8 msn. (p>0.05) olarak bulunmuşru r. A yrı ca A grubundaki bu fark bazal değerle karşılaştırıldığmda çalışma mn dördüncü haftası sonunda (262.3±17.9) anlamlı hale gelmiştir (p<0.05). Sonuç olarak QTd değerlerindeki uzama doksorubisin kullanan hastalarda subklinik km·diyomiyopatinin saptanmasında kullanılabilecek kolay, ucuz, tekrarlanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, kardiyomiyopati, QT intervali

Follow-up of Corrected QT Interval in the Detection of Doxorubicin Cardiomyopathy: an Experimental Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cem BARÇIN, Mükerrem SAFALI, Sedat KÖSE, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Kürşat ERİNÇ, Ersoy IŞIK, Ertan DEMİRTAŞ. Follow-up of Corrected QT Interval in the Detection of Doxorubicin Cardiomyopathy: an Experimental Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 354-359
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale