Esansiyel trombositemi veya polisitemi veralı üç olgudaakut koroner sendrom gelişimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 35-38

Esansiyel trombositemi veya polisitemi veralı üç olgudaakut koroner sendrom gelişimi

Meltem Tekin, Serkan Gökaslan, Erdem Diker, Sinan Aydoğdu
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Miyeloproliferatif hastalıklarda görülen koroner tromboza yaklaşım ve tedavisi hakkında bilinenler çok azdır. Bu olgularda gelişen miyokard infarktüsünün nedeni olarak en çok tartışılan konu, hiperviskozite ve trombositoz nedeniyle oluşan koroner trombüstür. Bu yazıda, akut miyokard infarktüsü ile başvuran polisitemia veralı bir, esansiyel trombositemili iki hasta sunuldu. Olguların üçü de erkekti; yaşları sırasıyla 33, 36 ve 46 idi. Hiçbir hastada diyabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi ya da aile öyküsü yoktu. Tedavi olarak, erken başvuran bir olguda trombolitik tedavi; tüm olgularda akut koroner sendroma yönelik olarak aspirin, beta-bloker, anjiyotensin 2 reseptör blokeri, statin, düşük molekül ağırlıklı heparin, parenteral nitrat ve klopidogrel tedavileri; esansiyel trombositemiye yönelik olarak da hidroksiüre tedavisi uygulandı. Tüm olguların kontrol anjiyografilerinde koroner arterlerin açık olduğu izlendi.

Anahtar Kelimeler: Hidroksiüre/terapötik kullanım, miyokard infarktüsü/tedavi, polisitemia vera; trombositemia, hemorajik.

Development of acute coronary syndrome in three patients with essential thrombocythemia or polycythemia vera

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meltem Tekin, Serkan Gökaslan, Erdem Diker, Sinan Aydoğdu. Development of acute coronary syndrome in three patients with essential thrombocythemia or polycythemia vera. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 35-38

Sorumlu Yazar: Meltem Tekin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale