Edwards Sapien 3 kapakla yapılan transkateter aort kapak implantasyonu: Türkiye’deki ilk deneyimler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 663-669 | DOI: 10.5543/tkda.2016.66168

Edwards Sapien 3 kapakla yapılan transkateter aort kapak implantasyonu: Türkiye’deki ilk deneyimler

Abdullah Nabi Aslan1, Serdal Baştuğ1, Hacı Ahmet Kasapkara2, Hüseyin Ayhan2, Hakan Süygün2, Telat Keleş2, Tahir Durmaz2, Nihal Akar Bayram2, Emine Bilen1, Engin Bozkurt2
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,ankara,türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,kardiyoloji Ana Bilim Dalı,ankara,türkiye

AMAÇ
Transkateter aort kapak implantasyonu (TAKİ) açık kalp cerrahisi için yüksek riskli olan ciddi aort darlıklı hastalarda yüz güldürücü sonuçlar sağlamıştır. Bu yazıda ikinci kuşak bir TAKİ cihazı olan Edwards SAPIEN 3 kapak ile TAKİ yapılan hastalardaki sonuçları değerlendirmeyi amaçladık

YÖNTEMLER
Kasım 2014’den Haziran 2016’ya kadar geçen sürede, Türkiye’deki en fazla olgu çalışmasına sahip olan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yüksek riskli 31 hastaya balonla-genişleyebilen S3 kapak takıldı.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 76.1±12.6 yıl idi. Ortalama Göğüs Cerrahları Birliği (STS) ve lojistik Kardiyak Operatif Risk Değerlendirmesi için Avrupa sistemi (EuroSCORE) skorları sırasıyla %7.8±3.1 ve %31.4±17.6 idi. S3 kapak lokal (n=29) ve genel (n=2) anestezi altında 27 hastaya femoral yaklaşımla, 4 hastaya subklaviyen yaklaşımıyla yerleştirildi. İşlem başarı oranı %100 idi (23 mm, n=7, 26 mm, n=16, 29 mm, n=8). Paravalvüler aort yetersizliği (PAY) 29 (%93.6) hastada ya hiç yok ya da önemsiz derecede, 2 (%6.4) hastada ise hafif derecede idi. Kalıcı kalp pili implantasyonu (KKPİ) işlem esnasında sadece 2 (%6.4) hastaya yapıldı ve hastane-içi ölüm, işlem esnasında KKPİ de yapılan sadece 1 (%3.2) hastada gerçekleşti.

SONUÇ
Edwards Sapien 3 kapak yüksek oranda cihaz başarısı ve düşük oranda PAY, periferik vasküler komplikasyon ve yeni KKPİ ihtiyacı ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Aort darlığı, Edward Sapien 3 kapak, kalıcı kalp pili, transkateter aort kapak implantasyonu.

Transcatheter aortic valve implantation with the Edwards Sapien 3 valve: First experiences in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdullah Nabi Aslan, Serdal Baştuğ, Hacı Ahmet Kasapkara, Hüseyin Ayhan, Hakan Süygün, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Nihal Akar Bayram, Emine Bilen, Engin Bozkurt. Transcatheter aortic valve implantation with the Edwards Sapien 3 valve: First experiences in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 663-669

Sorumlu Yazar: Abdullah Nabi Aslan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale