Kronik Sigara İçen Koroner Arter Hastalarında Agonistlerle İndüklenmiş İn-vitro Trombosit Agregasyon Yanıtı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 488-492

Kronik Sigara İçen Koroner Arter Hastalarında Agonistlerle İndüklenmiş İn-vitro Trombosit Agregasyon Yanıtı

Abdi SAĞCAN1, S. Bedii OMAY2, Mustafa AKIN3
1Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi
2Ege Tıp Fak. İç Hastalıkları A.B.D., İzmir
3Ege Tıp Fak. Kardiyoloji A.B.D., İzmir

AMAÇ
Kronik sigara tçtmmtn rrombosir agregasyonu iizerine etkileriyle ilişkili birbirleriyle çe lişen farkit yaymlar bulunmakradtr. Bu nedenle ça !tşnıamızda kronik sigara içiminin koroner arter ltastalamıda , değişik agonisrlerle indiikten miş in-vitro tranı bosit agregasyonu iizerine olan erkilerinin araşttrtlmast anıaçlandt. Materyel ve
METOD
Ça!tşnıaya, klinik ve laboratu var verileri sonucımda karartt angi na pektoris veya göğiis ağ n St kontrol edilmiş kararsı z angina pekr01·is ramst alnu ş toplam 121 olgu al md ı. Bunlardan kronik sigara içen 53 olgu Grup !, sigara içmeyen 68 olgu Grup /!'yi oluşturdu. Koroner anjiyografi öncesinde. olgulardan tromhosillen zengin plazma örnekleri in-vitro koşu llarda adenozin difosfat (10 pnıoi!L), kollajetı (0.6 pgmlml) ve epinefrin (20 wnoi!L) ile ayn ayn karşt!aşttrt!dt. Bolır 'ım Turbidometrik Yöntemi kullamlarak lı er bir agonist için oluştu ru la n rrombosir agregasyon eğ rile rinden aktivasyon yiizde (%) ve siireleri (sn) lıesap/a n dt.
BULGULAR
Adenozin difosfat, kollajen ve epinefrin ile indiikle nmiş in-vitro trombosir agregasyon yamtma ait aklivasyon yüzdeleri (strasıyla p değerleri: <0.05 . <0.0001, <0.0001) ve yan ll siireleri Grup /'de an lanı!t olarak yükseklik göstermekteydi (p<0.05, p<0.05 , pSONUÇ
Kronik sigara kullanan koroner arter hasta/annda, aspirine eklenecek dalıa giiçlii amiagreganlar/a yaptlocak klinik ça !t şmalara gereksinim bulunduğu sonucuna van/dı .

Anahtar Kelimeler: Sigara, koroner arter hastalığı , trombosit agregasyonu

In Vitro Response of Platelet Aggregation Induced by Agonists in Chronic Smoking Coronary Artery Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdi SAĞCAN, S. Bedii OMAY, Mustafa AKIN. In Vitro Response of Platelet Aggregation Induced by Agonists in Chronic Smoking Coronary Artery Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 488-492
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale