Tek Başına Atriyal Fibrilasyonlu Olgularda Sinüs Ritmine Dönüşün Sol Ventrikül Bölgesel Miyokard Doku Hızlarına Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(7): 400-405

Tek Başına Atriyal Fibrilasyonlu Olgularda Sinüs Ritmine Dönüşün Sol Ventrikül Bölgesel Miyokard Doku Hızlarına Etkisi

Osman BOLCA1, Mehmet EREN1, Bahadır DAĞDEVİREN1, Özer SOYLU1, Aydın YILDIRIM1, Tuna TEZEL1
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa, İstanbul

Bu çalışma, tek başına atriyal fibrilasyonlu (AF) olgularda PW doku Doppler yardımı ile, sim/s rifmine (SR) döniişiin sol ventrikiil (SV) bölgesel miyokard doku hıziarına etkisini değerlendirmek amact ile plan/andı. Çalışmaya tek başma AF' si olan 27 hasta alındı. Tiim hastalardan PW Doku Doppler ile mitral amıu/us, interventriküler septum (İVS), SV serbest duvan ve apikal segmentlerinden mi yokard doku Doppler kayttiarı alındt. Sistolik ejeksiyon (Sm), diyasıolik erken doluş (Em) ve aıriyal kontraksiyon (Anı) dalgalan (cm/sn); 5 ardtştk sikliisten kaya edilen ölçüm/erin ortalaması almarak hesap/andt. Hastalar SR' ne döndükten ortalama 14±2 giin sonra ölçümler tekrarlandı ve SR grubu oluşturuldu. Kontrol grubu olarak ise benzer yaş aralığma sahip 10 sağ ltklt gönüllü almdt. Tek başına AF' si olan hastalar SR döndüriildükten sonra Sm ve Em dalga hızların da hiç bir segmenlfe değişiklik göz/ennıezken (p>0.05 ), Am dalga hızlannda artt ş saptandt (p<0.05). Hasta/ann tüm segmentlerinde AF ve SR' de iken elde edilen Em ve Am dalga htzlan kontrol grubundan anlamlı derecede diişükken (p<0.05 ); Sm dalga htzlan arasmda fark gözlenmedi (p >0.05). Hastalarm AF ve SR' de iken İVS' den alman Sm dalga lıtzlan, mitral annu/ us ve serbest duvar Sm dalga hızlarmdan düşük; apikal bölge Sm dalga hızından ise yüksek bulundu (p<0.05). Her iki ritimde iken segmentler arasında Em ve Am dalga hızları yönünden fark saptanmadı (p>0.05 ). Hastaların AF ritminde iken SV ejeksiyon fraksiyonu (EF) ile mitral annulus Sm dalga hı zları arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r:0.87, p<0.05). Tek başma AF' li olgulardan alman SV miyokardiyal doku Doppler kayıtlarında: 1) Em dalga hiZindaki azalma, SV katılığında artışı ve e/astik rekoyldeki azalmayı ; 2) Anı dalga hızındaki azalma, atriyal kontraksiyonun miyokard Am dalga oluşumuna katktsını yansıımakta olup; AF ile azalmaktadtr, 3) Mitral annulus Sm dalga htzı ile EF arastnda anlamlt pozitif korelasyon mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Tek başına atriyal fibrilasyon, PW doku doppleri, sol venırikül miyokard segmentleri

Effect of Conversion to Sinus Rhythm on Left Ventricle Regional Myocardial Tissue Velocities in Patients with Lone Atrial Fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman BOLCA, Mehmet EREN, Bahadır DAĞDEVİREN, Özer SOYLU, Aydın YILDIRIM, Tuna TEZEL. Effect of Conversion to Sinus Rhythm on Left Ventricle Regional Myocardial Tissue Velocities in Patients with Lone Atrial Fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(7): 400-405
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale