Akut miyokard infarktüsünde prekordiyal ve inferior derivasyonlarda eşzamanlı ST-segment yükselmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 495-498

Akut miyokard infarktüsünde prekordiyal ve inferior derivasyonlarda eşzamanlı ST-segment yükselmesi

Ömer Alyan1, Fatma Metin2, Serkan Topaloğlu2, Fehmi Kaçmaz2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

ST-segment yükselmesi, akut miyokard infarktüsünde (AMİ) prekordiyal ya da inferior derivasyonlarda en sık görülen elektrokardiyografi (EKG) bulgusudur. Bu hastalarda derivasyonların her ikisinde de görülen ST-segment yükselmesi ise nadir bir durumdur. Acil serviste çekilen EKG’de DI, aVL, V1-6 derivasyonlarında ST-segment yükselmesi ve inferior derivasyonlarda resiprokal değişiklikler görülen 48 yaşında erkek hasta anterior AMİ tanısıyla yatırıldı. Kateter laboratuvarına alınmadan önce çekilen ikinci EKG’de anterior derivasyonlardaki ST-segment yüksekliğinin izoelektrik hata yaklaştığı, ancak D2, D3 ve aVF derivasyonlarında devam ettiği görüldü. Koroner anjiyografide, sol ön inen koroner arterde %95 darlık ve distalde tam tıkanıklık, sağ koroner arterde ise kritik olmayan darlıklar görüldü. Sol ön inen koroner artere çıplak stent yerleştirildi; distaldeki lezyon ise balonla genişletildi. Hasta yatışının yedinci gününde taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, koroner dolaşım, elektrokardiyografi; miyokard infarktüsü

Simultaneous ST-segment elevation in the precordial and inferior leads in acute myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer Alyan, Fatma Metin, Serkan Topaloğlu, Fehmi Kaçmaz. Simultaneous ST-segment elevation in the precordial and inferior leads in acute myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 495-498

Sorumlu Yazar: Ömer Alyan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale