Yapay Triküspid Kapaklı Hastaların Orta Vadeli Takip Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 211-214

Yapay Triküspid Kapaklı Hastaların Orta Vadeli Takip Sonuçları

M.Murat DEMİRTAŞ1, M.Nuri KARABULUT1, Mehmet KAPLAN1, Bülent KETENCİ1, Sabri DAĞSALI1, Azmi ÖZLER1, Ergin EREN1
Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, Istanbul, Turkey

Ocak 1980, Ocak 1996 tarihleri arasında 620 mültivalvüler kalp hastasına çeşitli tiplerde triküspid kapak girişimi uygulandı (De Vega annüloplasti: 483, Kay annüloplasti: 8. Duran ringi implantasyonu: 15, Puig-Massana ringi: 18). Bunların 96'sına (% 15.5) 100 prostetik triküspid kapağı (69 mekanik, 31 biyolojik) takıldı. Bu olgulara aynı zamanda 65-mitral, 21 aort kapağı implante edildi. Kırk üç hasta daha önce kapalı mitral komissürotomi (12), mitral kapak replasmanı (18), mitral ve aort kapak replasmanı (6), ventriküler septal defekt tamiri (2), atriyal septal defekt tamiri (2), Fallot tetralojisi tam düzeltme operasyonu (1) ve Ebstein anomalisi onarımı (2) gibi cerrahi girişimler geçirmişlerdi. Ortalama yaş 35±11 (14-56) yıldı ve olguların % 20'si erkekti. Tüm hastalarda önce bir annüloplastik teknik denendi. Fakat yeterli sonuç alınmayan olgularda triküspid kapak replasmanı yapıldı. Konjenital olgular dışındaki hastalarda triküspid girişimleri kardiopulmoner bypass (CPB) altında çalışan kalpte gerçekleştirildi. Preoperatif pulmoner arter basıncı (PAP): 54 ± 21, pulmoner kapiller basınç (PCWP): 23±8, santral venöz basınç (CVP): 16 ± 5 mmHg olarak ölçüldü. Olguların % 95'i atriyal fibrilasyondaydı. Erken mortalite % 26 oldu. Olguların % 84'ü 2 ay ile 121 ay arasında (ortalama 45 ± 22 ay) izlendi. Dört olgu triküspid kapak disfonksiyonu (tromboz: 2, biyolojik kapak dejenerasyonu: 1, paravalvüler kaçak: 1) nedeniyle tekrar ameliyat edildi. İzleme döneminde 6 olgu (% 8.5) kaybedildi. Oniki, 36 ve 48 aylık yaşama oranları sırasıyla % 66, % 52 ve % 30 olarak hesaplandı. Mediyan yaşam süresi 42 ay oldu. Hayatta kalanların NYHA fonksiyonel kapasiteleri % 67 olguda klas I ve II düzeyindeydi. Sonuç olarak, tamiri başarılı olmayan triküspid kapakların prostetik kapaklarla değiştirilmesi, yüksek erken mortaliteye rağmen orta vadede kabul edilebilir bir yaşam süresi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Triküspid kapak, annüloplasti, mekanik kapak, biyoprotez, replasman.

Midterm Follow-up of Patients Following Tricuspid Valve Replacement

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
M.Murat DEMİRTAŞ, M.Nuri KARABULUT, Mehmet KAPLAN, Bülent KETENCİ, Sabri DAĞSALI, Azmi ÖZLER, Ergin EREN. Midterm Follow-up of Patients Following Tricuspid Valve Replacement. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 211-214
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale