Romatoit artritli hastalarda Tp-e süresi ve Tp-e/QT oranının değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 29-34 | DOI: 10.5543/tkda.2014/52959

Romatoit artritli hastalarda Tp-e süresi ve Tp-e/QT oranının değerlendirilmesi

Gurkan Acar1, Murat Akkoyun1, Alper Buğra Nacar1, İmran Dirnak1, Gözde Yıldırım Çetin2, Makbule Nur Yıldırım3, Cemil Zencir3, Kayıhan Karaman3, Mustafa Çetin3, Mehmet Sayarlıoğlu2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3Necip Fazıl Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş

AMAÇ
Elektrokardiyogramda T dalgasının tepesinden sonuna kadar olan aralığın (Tp-e) repolarizasyon dispersiyonuna karşılık gelebileceği ve Tp-e aralığı ve Tp-e/QT oranındaki artışın hayatı tehdit eden ventrikül aritmileri ile ilişkili olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı romatoit artrit (RA) saptanan hastalarda Tp-e aralığı ve Tp-e/QT oranını kullanarak ventrikül repolarizayonunu değerlendirmek ve enflamasyon ile ilişkisini araştırmaktır.

ÇALIŞMA PLANI
Romatoit artritli 96 hasta (72 kadın, 24 erkek; ort. yaş 43.8±11.8 yıl) ve kontrol grubu için 50 kişi (35 kadın, 15 erkek; ort. yaş. 44.2±11.1 yıl) çalışmaya alındı. On iki derivasyonlu elektrokardiyogramdan Tp-e süresi ve Tp-e/QT oranı ölçüldü. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri için kan örneği alındı. Bu parametreler gruplar arasında karşılaştırıldı. Ventrikül repolarizasyonu ve enflamasyon arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi.

BULGULAR
Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, Tp-e aralığı ve Tp-e/QT oranı RA’lı hastalarda daha yüksek idi (sırasıyla, 72.6±8.2 ve 66.4±8.5 ms, p<0.001 ve 0.20±0.02 ve 0.18±0.02, p<0.001). Tp-e aralığı, CRP, ESH ve hastalık aktivite skoru (DAS-28) ile anlamlı olarak bağıntılı idi (sırasıyla, r=0.56, p<0.001, r=0.57, p<0.001, ve r=0.29, p=0.02). Tp-e/ QT oranı da CRP, ESH ve DAS-28 skoru ile anlamlı olarak bağıntılıydı (sırasıyla, r=0.43, p<0.001, r=0.53, p<0.001 ve r=0.25, p=0.03).

SONUÇ
Romatoit artritli hastalarda ventrikül aritmisi sıklığındaki artış, ventrikül repolarizasyon indekslerindeki artış ile ve bunların enflamasyon ile olan ilişkisi ile açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Artrit, romatoid, elektrokardiyografi; enflamasyon; ventriküler aritmogenez.

Evaluation of Tp-e interval and Tp-e/QT ratio in patients with rheumatoid arthritis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gurkan Acar, Murat Akkoyun, Alper Buğra Nacar, İmran Dirnak, Gözde Yıldırım Çetin, Makbule Nur Yıldırım, Cemil Zencir, Kayıhan Karaman, Mustafa Çetin, Mehmet Sayarlıoğlu. Evaluation of Tp-e interval and Tp-e/QT ratio in patients with rheumatoid arthritis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 29-34

Sorumlu Yazar: Gurkan Acar, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale