Türk Populasyonunda Endotelyal Konstitütif Nitrik Oksid Sentaz Gen Polimorfizmi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 637-641

Türk Populasyonunda Endotelyal Konstitütif Nitrik Oksid Sentaz Gen Polimorfizmi

Şeref DEMİREL1, Naci ÇİNE2, Tufan TÜKEK3, Ahmet Bilge SÖZEN3, Osman ERK4, Nihan ERGİNEL ÜNALTUNA2, Serap ERDİNE5
1Istanbul School of Medicine, Department of lntemal Medicine, Istanbul, Turkey
2Istanbul School of Medicine, Institutefor Experinıental Medical Research, Department of Genetics, lstanlml, Turkey
3Istanbul School of Medicine, Cardiovascular Diseases ReseGI·clı Centre, Istanbul, Turkey
4lsranbul School of Medicine, Department of lntemal Medicine, Division of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey
5Istanbul University Cardiology Institute, Istanbul, Turkey

Endotel disfonksiyonu koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörleri ve kronik kalp yetersizliği (KKY) patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Çalışmanın amacı, endotelyal konstitütif nitrik oksit sentaz geninin (ecNOS) 4. intronundaki "variable number of tandem repeats (VNTRs)" polimorfizmi ile esansiyel hipertansiyon (EH), KKY ve KAH risk faktör dağılımındaki ilişkiyi incelemekti. Çalışmaya 65 sağlıklı kontrol, 57 EH ve 50 KKY hastası alındı. ecNOS geninin VNTRs'i polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tekrar sayısını belirlemek için çoğaltıldı ve kontrol ile hasta grupları arasındaki alel frekansı değerlendirildi. Dört ve 5 tekrarlı 2 alel (a, b) tespit edildi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, ab genotipi EH ile anlamlı bir şekilde ilişkili bulundu (p=0.048, odds ratio= 2.54 (%95 güvenirlik intervali (CI) 0.99-6.55), dilate KKY'de istatistiki anlamlılık kazanmamakla beraber daha sık görüldü, iskemik KKY'de ise aynı oranda saptandı. ab genotipli iskemik KKY hastaları bb genotipi ile karşılaştırıldığında, anlamlı olarak daha genç (55±10 vs 65±80 yaş; p=0.047) ve daha düşük HDL-kolesterollü (0.7±0.16 vs 1.09±0.21 mmol/L (27±6 vs 42±8 mg/dl); p=0.005) bulundu. Sonuçta, araştırılan bu Türk popülasyonunda ecNOS geni iskemik KKY ile ilişkisiz, EH ile ilişkili bulunurken, dilate KKY ile olası bir ilişki olabileceğine karar verildi. ab genotipli genç ve düşük HDL-kolesterollü hastalar KAH ve KKY açısından yüksek derecede risk taşıyabilirler.

Anahtar Kelimeler: ecNos gen polimorfizmi, Tiirk populasyonu, esansiel hipertansion, kronik kalp yetersizliği

Endothelial Constitutive Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism in Turkish Population

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şeref DEMİREL, Naci ÇİNE, Tufan TÜKEK, Ahmet Bilge SÖZEN, Osman ERK, Nihan ERGİNEL ÜNALTUNA, Serap ERDİNE. Endothelial Constitutive Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism in Turkish Population. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 637-641
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale