Miyokard Canlılığını Belirlemede Anjiyografik Kollaterallerin Tanısal Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(1): 30-34

Miyokard Canlılığını Belirlemede Anjiyografik Kollaterallerin Tanısal Değeri

Ertan URAL1, Vedat SANSOY1, Murat GÜLBARAN1, Zerrin YİGİT1, Kemalettin ŞIŞLI1, Rasim ENAR1, Deniz GUZELSOY1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İstanbul

Kronik koroner arter hastalarında (KKAH) ağır duvar hareket bozukluğu gözlenen segmentlerde miyokard canlılığının belirlenmesinde anjiyografik kollateral damarların tanısal değeri araştırıldı. Bu amaçla en az bir major koroner arterinde tam tıkanıklık olan ve bu damarın beslediği bölgede ağır sol ventrikül (SIV) fonksiyon bozukluğu bulunan 30 hasta ardışık olarak incelendi. Kollateral damarlar, tıkalı damar distalinde gözlenen nativ damarların opasifikasyonuna göre grade 1 (yok), grade 2 (zayıf) ve grade 3 (iyi gelişmiş) olarak derecelendirildi. Miyokard canlılığı egzersiz planar TI-201 miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS) ile reinjeksiyon yöntemi kullanılarak belirlendi. Redistribüsyon ya da reinjeksiyon imajlarından en az birsinde %50 nin üzerinde aktivite gösteren miyokard bölgeleri canlı olarak kabul edildi. Duvar hareketlerinin değerlendirilmesi ve MPS ile karşılaştırılabilmek amacıyla 10 segmentli sol ventrikülografi modeli oluşturuldu. Toplam total tıkalı damar sayısı 37 olup, bunun 33'ü major, 4'ü yan daldı. Total tıkalı damarla ilgili ağır asinerji gözlenen 125 segmentin 76'sı grade 3, 46'sı grade 2, 3'ü ise grade 1 kollateral damarlar tarafından besleniyordu. Grade 3 kollaterallerce beslenen 76 segmentin 67'sinde (%88), grade 2 kollaterallerce beslenen 46 segmentin 34'ünde (%74) ve grade 1 kollaterallerce beslenen 3 segmentin 2'sinde miyokard canlılığı saptandı. Sonuç olarak KKAH'ında koroner anjiyografide gözlenen iyi dereceli kollateral damarların, ağır asinerji gösteren segmentlerde, miyokard canlılığını öngörmedeki değerinin yüksek olduğu, buna karşın zayıf anjiyografik kollateral akımın saptanması ya da kollateral akım görülmemesinin miyokard canlılığı olmadığı anlamına gelmeyeceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kollateral damarLar, Miyokard canlılığı, Tl-201 reinjeksiyon

Diagnostic Value of Angiographic Collateral Vessels to Determine Myocardial Viability

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan URAL, Vedat SANSOY, Murat GÜLBARAN, Zerrin YİGİT, Kemalettin ŞIŞLI, Rasim ENAR, Deniz GUZELSOY. Diagnostic Value of Angiographic Collateral Vessels to Determine Myocardial Viability. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(1): 30-34
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale