İntraoperatif Transözofajial Ekokardiyografi Uygulaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 94-99

İntraoperatif Transözofajial Ekokardiyografi Uygulaması

Cahide SOYDAŞ1, Y.Serdar PAYZIN1, Hakan KÜLTÜRSAY1, Mustafa AKIN1, Cüneyt TÜRKOĞLU1, UZ.Levent CAN1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, lzmir

İntraoperatif olarak transözofajial ekokardiyografi (TEE), 12 adult olguya uygulandı. İzlenen operasyonlar; aortokoroner bypass, 3 olgu, kapak tamiri, 4 olgu ve protez kapak replasman operasyonu, 5 olgu idi. Görüntüler, Hewlett Packard (Sonos 1000) eko-Doppler aleti ile 5mHz frekanslı, tek plan transözofajial transdüser kullanılarak elde edildi. Transdüser, genel anestezi ve endotrakeal entübasyondan sonra özofagusa yerleştirildi ve kardiopulmoner bypass (CPB) öncesi, sonrası standart görüntüler kaydedildi. TEE, operasyondan hemen önce kapak morfolojisi ve hemodinamisi ile ilgili bilgiyi operasyon sonrası ile karşılaştırmada yardımcı oldu. Ayrıca sol atrium ve appendiksinde trombüs aranmasında, protez kapakların değerlendirilmesinde, rezidü havanın kontrolünde operatöre anında bilgi verilmesini sağladı. Yüksek rezolüsyonlu TEE ile elde edilen CPB öncesi görüntüler, kalp kapak ve boşluklarının değerlendirilmesi ile operasyonun planlanmasına katkıda bulundu. CPB sonrası görüntüler ise, operasyonun sonucu hakkında operatöre hemen bilgi verilmesini sağladı. İntraoperatif TEE'nin, operasyon seyri ve sonucuna olumlu katkısı nedeniyle rutin kullanılmasının önemli yeri olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Transözofajial ekokardiyografi, kardiopulmvner bypass

Intraoperative Applications of Transesophageal Echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cahide SOYDAŞ, Y.Serdar PAYZIN, Hakan KÜLTÜRSAY, Mustafa AKIN, Cüneyt TÜRKOĞLU, UZ.Levent CAN. Intraoperative Applications of Transesophageal Echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 94-99
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale