Koroner bifurkasyon lezyonlarının klinik ve morfolojik değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 207-211 | DOI: 10.5543/tkda.2013.38073

Koroner bifurkasyon lezyonlarının klinik ve morfolojik değerlendirilmesi

Mustafa Kurt1, Ibrahim Halil Tanboga2, Mehmet Fatih Karakaş1, Eyup Büyükkaya1, Adnan Burak Akçay1, Nihat Şen1, Enbiya Aksakal2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Hatay
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

AMAÇ
Koroner bifurkasyon lezyonlarının anatomik ve morfolojik özelliklerini araştırmayı

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya koroner anjiyografi yapılan 542 stabil hasta alındı. Bifurkasyon lezyonları en az 2.5 mm çaplıve en az %50 darlık olan ana dal ve yan dal lezyonları olarak tanımlandı. Bu ölçütler kullanılarak, bifurkasyon lezyonlarının varlığı ve sayısı, bu lezyonların bulunduğu damarlar, Medina sınıflandırmasına göre lezyonun tipi ve bifurkasyon lezyonunun açısı belirlendi.

BULGULAR
Bifurkasyon tanımına göre hastaların %19.3’ünde(n=105) bifurkasyon lezyonu vardı. Bunların %77’sinde, bifurkasyon açısı 70°’nin altında idi. Tüm lezyonların yaklaşık %37’si Medina 1.1.1 sınıflandırması ile uyumlu idi. Tümbifurkasyon lezyonlarının yaklaşık %56’sı sol ön inen arter (LAD), %25.4’ü sirkumfleks arter (Cx) ve %12.5’i sağ koroner arter (RCA) bölgesinde idi. Medina 1.1.1 tip lezyonlar ensık LAD ve RCA’da gözlenirken en az Cx ve sol ana koroner bölgesinde saptandı. Diyabet bifurkasyon lezyonu olan hastalarda olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek sıklıkta saptandı.

SONUÇ
Bifurkasyon lezyonları koroner anjiyografi pratiğinde sıkça gözlenmektedir. Bunların anjiyografik özellikleri ve bu lezyonların klinik durumla ile ilişkisi uygun girişimsel tedavinin seçiminde çok önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, balon, koroner, çatallanma lezyonları; koroner anjiyografi; koroner darlık.

Clinical and morphological evaluation of coronary bifurcation lesions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Kurt, Ibrahim Halil Tanboga, Mehmet Fatih Karakaş, Eyup Büyükkaya, Adnan Burak Akçay, Nihat Şen, Enbiya Aksakal. Clinical and morphological evaluation of coronary bifurcation lesions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 207-211

Sorumlu Yazar: Mustafa Kurt, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale