Akut koroner sendromlu hastalarda koroner arter hastalığının ciddiyeti ile interlökin-6 polimorfizmi arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 278-283

Akut koroner sendromlu hastalarda koroner arter hastalığının ciddiyeti ile interlökin-6 polimorfizmi arasındaki ilişki

Fuat Gündoğdu1, Öznur Özdemir1, Serdar Sevimli1, Mahmut Açıkel1, İbrahim Pirim2, Şule Karakelleoğlu1, Şakir Arslan1, Serkan Serdar1
1Kardiyoloji Servisi, Tıp Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
2Medikal Biyoloji Ve Genetik Bölümleri, Tıp Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

AMAÇ
Bu çalışmada akut koroner sendromlu hastalarda plazma fibrinojen ve interlökin-6 (IL-6) düzeyleri ile IL-6 polimorfizmi sıklığı araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
İskemik kalp hastalığı şüphesiyle koroner anjiyografi ile incelenen 115 hasta üzerinde olgu-kontrol çalışması yapıldı. Anjiyografi bulgularına göre hastalar iki grupta değerlendirildi: 65 hastada (49 erkek, 16 kadın; ort. yaş 61±10) sınırlı koroner arter hastalığı (KAH) (1 damar daralmış), 50 hastada (36 erkek, 14 kadın; ort. yaş 61±9) yaygın KAH (≥2 damar daralmış) vardı. Hastalardan açlık kan örnekleri alınarak serum lipidleri, yüksek duyarlıklı C-reaktif protein, IL-6, ve fibrinojen düzeyleri ölçüldü. İki grupta genotipik dağılım ve IL-6 C/G-174 polimorfizmi varlığı polimeraz zincir reaksiyonuyla belirlendi.

BULGULAR
Sınırlı KAH bulunan grupta KAH için pozitif aile öyküsü anlamlı derecede düşük oranda bulundu; ayrıca, plazma IL-6 ve fibrinojen düzeyleri de yaygın KAH bulunan gruba göre anlamlı derecede düşük idi (p<0.05). IL-6 polimorfizmi toplam 20 hastada (%17.4) saptandı; sıklığı yaygın KAH bulunan grupta anlamlı derecede yüksek bulundu (%32 ve %6.2; p<0.001).

SONUÇ
Bulgularımız, IL-6 C/G-174 polimorfizminin varlığı ve artmış IL-6 ve fibrinojen düzeyleri ile inflamatuvar sistem ve hemodinamik olarak KAH’nin yaygınlığı arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arteriyoskleroz, genotip, inflamasyon mediatörü; interlökin-6/kan/genetik; polimorfizm, genetik; risk faktörü

The relationship between interleukin-6 polymorphism and the extent of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fuat Gündoğdu, Öznur Özdemir, Serdar Sevimli, Mahmut Açıkel, İbrahim Pirim, Şule Karakelleoğlu, Şakir Arslan, Serkan Serdar. The relationship between interleukin-6 polymorphism and the extent of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 278-283

Sorumlu Yazar: Fuat Gündoğdu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale