KORONER GÖSTEREN MİKSOMASI ÖZET NEOVASKÜLARİZASYON DEV SOL VENTRİKÜL [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 253-255

KORONER GÖSTEREN MİKSOMASI ÖZET NEOVASKÜLARİZASYON DEV SOL VENTRİKÜL

Mustafa CEMRİ1, Murat ÖZDEMİR1, Timur TİMURKAYNAK1, Cem SEZER2, Aycan ERKAN1, Övsev DÖRTLEMEZ1
1Gazi University, Faculty of Medicine, Department s of Cardiology,Ankara, Turkey
2Gazi University, Faculty of Medicine, Department s of Pathology,Ankara, Turkey

Sol ventrikiil miksamaları nadir olarak göriiliir/er ve sistemik emboli, akım obstriiksiyonu, va/vii/er regii1jiwsyon, aritmi ve ani öliimlere neden olabilirler. iki boyurlu ekokardiyografi ile tam konu/abi/ir. Sol sirkum.flex ve sa,~ koroner arterden tiinıöriin neovaskii/arizasyonu miksomali hastalarda gözlenm iştir. Burada ise, serebra/ emboliye bağli serebrovaskii/er olay geçiren bir olguda sol anteriyor inen koroner arter neovaskiilari:asyomı gösteren dev sol ventrikiil nıiksonıasr rapor edildi.

Anahtar Kelimeler: ekokardiyografi, koroner neovaskiilari: asyon, solventrikiilmiksoması

Large Left Ventricular Myxoma Presenting Coronary Neovascularization

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa CEMRİ, Murat ÖZDEMİR, Timur TİMURKAYNAK, Cem SEZER, Aycan ERKAN, Övsev DÖRTLEMEZ. Large Left Ventricular Myxoma Presenting Coronary Neovascularization. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 253-255
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale