Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(6): 508-517 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01588

Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi

Selen Yurdakul, Saide Aytekin
Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Karotis arter hastalığının sıklığı yaş ve kardiyovasküler risk faktörlerine bağlı olarak artmaktadır. Belirgin karotis arter darlığı, inme ve diğer serebrovasküler olayların gelişimi ile yakından ilişkilidir. Doppler ultrasonografi, karotis ve vertebral arterlerin incelenmesinde kullanılan güvenilir, invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Karotis arter sisteminin doğru bir şekilde değerlendirilmesi yeterli teknik bilgi ve deneyimi gerektirmektedir. Bu derlemede, karotis arter sisteminin Doppler ultrasonografi ile doğru bir şekilde nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgi verilmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Karotis arterleri/patoloji/ultrasonografi, karotis arter hastalığı/ ultrasonografi, karotis darlığı/ultrasonografi; ultrasonografi, Doppler; vertebral arter/ultrasonografi

Doppler ultrasound imaging of the carotid and vertebral arteries

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Selen Yurdakul, Saide Aytekin. Doppler ultrasound imaging of the carotid and vertebral arteries. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(6): 508-517

Sorumlu Yazar: Saide Aytekin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale