PROKSiMAL SOL ÖN İNEN ARTER ANEVRİZMASININ STENT-GREFT İMPLANTASYONU İLE TEDAVİSİ: UZUN DÖNEMDE OLUMSUZ SONUÇ ALINAN BİR VAKA VAKA [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 389-392

PROKSiMAL SOL ÖN İNEN ARTER ANEVRİZMASININ STENT-GREFT İMPLANTASYONU İLE TEDAVİSİ: UZUN DÖNEMDE OLUMSUZ SONUÇ ALINAN BİR VAKA VAKA

Alpay SEZER1, Aytaç ÖNCÜL1, Ercüment YILMAZ1, Mehmet MERİÇ1
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

Koroner arter anevrizmalarının koroner arteriere stentgreft yerleştiriferek giivenli ve hızlı bir şekilde tedavi edilebileceği bildirilmiştir. Ancak bu uygulanıayla ilgili olarak büyük hasta grup/cmnda elde edilmiş uzun dönem son u çları heniiz mevcut değildir. Bu makalede koroner artere/ e herhangi bir anlamlt darlık olmakstım anterior miyokard enfarktiisii ile açtğa çıkan bir sakkıller proksimal sol ön inen arter ane vriznıast olgusu takdim edilmiştir . Koroner arter anevrizması politetrafloroeti/en kaplı bir stent ile başarıyla kapatılmış, ancak işlemden iki ay sonra hastada anterior reenfarktiis meydana gelmiştir. Koroner anjiyograjide anevrizmamn tekrar ortaya ç ıknı adt ğt, ancak stentin proksimal kenarı nda sol ön inen arter ostiunıuna doğru uzanan ciddi derecede fokal bir daralmanın oluştuğu göriilnıüştiir. Bu nedenle hastaya koroner arter bypass cerrahisi uygulanmışflr . Hasta ameliyattan sonraki iiç aylık takipte asemptomariktir

Anahtar Kelimeler: Koroner arter anevrizması, PTFE kaplı stent

Treatment of Proximal Left Anterior Descending Artery Aneurysm by Stent-graft Implantation: A Case Report with Adverse Long-term Outcome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alpay SEZER, Aytaç ÖNCÜL, Ercüment YILMAZ, Mehmet MERİÇ. Treatment of Proximal Left Anterior Descending Artery Aneurysm by Stent-graft Implantation: A Case Report with Adverse Long-term Outcome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 389-392
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale