Düşük Riskli Miyokard İnfarktüslü Hastalarda 2. Ay Egzersiz Testinin Prognostik Önemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 163-169

Düşük Riskli Miyokard İnfarktüslü Hastalarda 2. Ay Egzersiz Testinin Prognostik Önemi

Zerrin YİĞİT1, Deniz GÜZELSOY1, Vedat SANSOY1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Çalrşmamrzda akut miyokard infarktüsii (Mİ) sonrasr hastane içi dönemde kompleks ventrikiil aritmi. kalp yetersizliği veya erken post-Mİ mrgina görülmeyen 462 erkek, 44 kadm (yaş ortalamasr 51 .7±9.4), 264 ön duvar Mİ ve 242 arka duvar Mİ olan 506 Q dalgalr Mİ'lü hastada 2. ayda uygulanan semptomla srmrlr egzersiz testinin bir yriirk mortalite ve kardiyak olaylan öngörmede değeri araştırrldr. Egzersiz testinde 1 mm yatay ST çökmesi veya tipik angina pektor·is oluşmasr iskemi bulgusu olarak kabul edildi. Egzersiz süresinin 6 dk'dan düşük, egzersiz/e sisto/ik arter basmcr artışının (l:lSAB) 30 mmHg'dan az olmasr yüksek risk parametreleri olarak belirlendi. Ölüm, kararsrz angina pektoris, reinfarktiis, koroner anjiyoplasti (PTCA) ve oorto-koroner bay pass girişinıleri (ACBG) kardiyak olay olarak tanrnılandr. Tüm hastalar bir yri süre ile izlendi. Dokuz(% 1.8) hasta öldü. 92 (%18.2) hastada kardiyak olay gelişti. Yüksek kardiyak risk parametrelerinin ölüm ve kardiyak olayları öngörmedeki pozitif prediktif değerleri iskemi için %2, %27, egzersiz süresi için %4, %34 ve l:lSAB için %3, %23; negatif prediktif değerleri iskemi için %99, %89, egzersiz süresi için %99, %87, ASAB için %99, %87 bulundu. Üç parametre birlikte değerlendirildiğinde ise pozitif prediktif değer ölüm için %10'a, kardiyak olaylar için ise %81 'e yükseldi, negatif prediktif değer ölüm için %99 ve kardiyak olaylar için %98 olarak bulundu. Sonuç olarak, Mi sonrası 2. ayda yaprlan egzersiz testinde iskemi, düşük egzersiz kapasitesi, yetersiz SAB yanrtı gibi risk parametreleri bulunmayan hastalarda bir yıllık ölüm ve kardiyak olay riskinin düşük olduğuna ve bu hastalarda rutin koroner anjiyografı yapılmasma gerek olnıadrğrna karar verildi.

Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, egzersiz testi, prognoz

Prognostic Significance of Maximal Exercise Testing After Uncomplicated Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zerrin YİĞİT, Deniz GÜZELSOY, Vedat SANSOY. Prognostic Significance of Maximal Exercise Testing After Uncomplicated Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 163-169
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale