Çocukluk Çağı Perikarditleri: 47 Olgunun Etiyoloji, Tanı ve Tedavi Yönünden Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 220-226

Çocukluk Çağı Perikarditleri: 47 Olgunun Etiyoloji, Tanı ve Tedavi Yönünden Değerlendirilmesi

Nazan ÖZBARLAS1, Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU1, Gülbin BİNGÖL1, Orhan Kemal SALİH1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı ve Göğiis Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adana

1993-1996 yılları arasında polikliniğimizde perikard hastalığı tanısı alan olgular etyoloji, tanı ve tedavi yöntemleri yönünden geriye dönük olarak değerlendirildi. Yirmi kız, 27 erkek toplam 47 olgunun yaşları yedi gün ile 14 yaş (ortalama 7.23±4.95 yaş) arasında değişmekte idi. Etiyolojik faktörler değerlendirildiğinde 12 olguda pürülan perikardit, altı olguda üremik perikardit, iki olguda tüberküloz perikarditi, dört olguda malignansiye bağlı perikardit, beş olguda kollagen doku hastalığı, dört olguda kalp yetersizliği, iki olguda romatizmal ateş, iki olguda hipoti.şşroidi bir yenidoğanda Down sendromu, bir olguda post-perikardiyotomi sendromu, saptandı, altı olguda viral perikardit olduğu düşünüldü, iki olguda neden bulunamadı. Tanı ve/veya tedavi amacıyla 27 olguya, 31 kez perikardiyosentez yapıldı ve bunlardan 12 olguya perikardiyosentez sonrası cerrahi girşim (tüp drenajı, perikardiyektomi veya perikardiyoplevral pencere), dört olguya perikardiyosentez ypılmaksızın cerrahi girişim uygulandı. Ayrıca üç olguya perkütan perikardiyal kateter drenajı, bunlardan birine intraperikardiyal ilaç uygulaması yapıldı. Pürülan perikarditli olgulardan dördü, üremik perikarditlilerden biri cerrahi sonrası olmak üzere ikisi, akut lenfositik lösemisi olan bir olgu, kalp yetersizlikli olgulardan biri ve viral perikardit olduğu düşünülen bir yenidoğan, toplam dokuz hasta eksitus oldu. Bu olgulardan pürülan perikarditliler dışında diğerlerinde eksitus nedeni primer hastalıkları idi. Sonuç olarak, bölgemizde en sık perikardit nedeninin, pürülan perkardit olduğu, hastaların merkezimize geç ulaşmalarından dolayı mortalitenin halen yüksek olduğu (% 33) saptandı. Genel olarak perikard hastalıklarında tedavi yaklaşımının etiyolojik faktörlere ve hastanın klinik durumuna göre farklılık göstermesi nedeniyle izlemde tek birprotokolün uygulanamayacağı, ayrıca uygun olgularda perkütan perikardiyal kateter drenajının cerrahi drenaja alternatif bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı; perikardit, perikardiyosentez,

Pericarditis in Childhood; Evaluation of Etiology, Diagnosis and Management of 47 Cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nazan ÖZBARLAS, Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU, Gülbin BİNGÖL, Orhan Kemal SALİH. Pericarditis in Childhood; Evaluation of Etiology, Diagnosis and Management of 47 Cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 220-226
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale