Hipertansiyonlu hastalarda diyabet ve koroner arter hastalığının mortalite ve morbidite üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 221-225

Hipertansiyonlu hastalarda diyabet ve koroner arter hastalığının mortalite ve morbidite üzerine etkisi

Aytekin Oğuz1, Taner Damcı2, Seçkin Pehlivanoğlu3, Hakan Kültürsay4, Lale Tokgözoğlu5, Mustafa Şenocak6, Mehmet Yusuf7
1Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, İstanbul
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, İstanbul
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, İzmir
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Ankara
6Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik, İstanbul
7Altis Tıp Araştırma Organizasyonu, İstanbul

AMAÇ
Hipertansif hastalarda diabetes mellitus (DM) ve/veya koroner arter hastalığının (KAH) kardiyovasküler sonlanım noktaları üzerine etkisi değerlendirildi.
Ça­lış­ma pla­nı: Kesitsel, çokmerkezli, gözlemsel bir çalışma olan Vasküler Risk Çalışması, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 5600 hasta ile yürütülmektedir. Bu çalışma grubunda yer alan hipertansiyonlu 4506 hastadan takipleri yapılan 2664’ü (1643 kadın, 1021 erkek; ortalama yaş: 65.3; dağılım 55-99) değerlendirildi. Beş yıllık takip sonundaki kardiyovasküler birincil ve ikincil sonlanım noktaları, sadece hipertansiyon bulunan hastalarda ve DM ve/veya KAH bulunan hastalarda araştırıldı. Ölüm nedeniyle ilgili bilgi hastaların yakınlarından takip telefonlarıyla elde edildi.
Bul­gu­lar: İncelenen hastaların 1171’inde (%44) sadece hipertansiyon, 631’inde (%23.7) DM, 530’unda (%19.9) KAH, 332’sinde (%12.5) DM ve KAH vardı. Diyabet ve KAH’den birinin olduğu hastalarda tüm sonlanım noktalarında anlamlı artış görüldü. Birincil ve ikincil sonlanım noktaları, kardiyovasküler ölüm ve tüm nedenli ölümlerin oranları, hipertansiyon yanında sadece DM olan ve sadece KAH olan hastalarda benzer bulundu. Sağkalım analizinde, en düşük kardiyovasküler ölüm oranı sadece hipertansiyon olan hastalarda (%5.7), en yüksek oran ise hem DM hem de KAH olan hastalarda (%18.4) görüldü. Hipertansif grupta sadece DM ve sadece KAH olan hastalarda kümülatif sağkalım oranları benzer bulundu (p>0.05).
So­nuç: Bu çalışmada, hipertansif hastalarda DM varlığının oluşturduğu kardiyovasküler riskin, KAH varlığının oluşturduğu riske eşit olduğu ve bunların ikisinin bir arada bulunduğu hipertansif hastalarda riskin geometrik olarak arttığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık/epidemiyoloji, koroner arter hastalığı/epidemiyoloji, diabetes mellitus/epidemiyoloji, hipertansiyon/komplikasyon/epidemiyoloji; risk faktörü.

The impact of diabetes and coronary artery disease on mortality and morbidity in patients with hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aytekin Oğuz, Taner Damcı, Seçkin Pehlivanoğlu, Hakan Kültürsay, Lale Tokgözoğlu, Mustafa Şenocak, Mehmet Yusuf. The impact of diabetes and coronary artery disease on mortality and morbidity in patients with hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 221-225

Sorumlu Yazar: Aytekin Oğuz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale