Egzersiz Testinde Oluşan R Dalga Yüksekliği Değişimleri ve Koroner Arter Hastalığı Tanısı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 115-120

Egzersiz Testinde Oluşan R Dalga Yüksekliği Değişimleri ve Koroner Arter Hastalığı Tanısı

Mustafa ÖZCAN1, Vedat SANSOY1, Afife BERKYÜREK1, Mefküre PLATİN1, İsmail EREN1, Deniz GÜZELSOY1, Cem DEMİROĞLU1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İstanbul

Egzersiz sırasında oluşan R dalga yüksekliği değişimlerinin koroner arter hastalığı (KAH) tanısındaki değerini araştırmak amacıyla 88 sağlıklı kişi ve göğüs ağrısıyla başvurup koroner anjiyografisi normal bulunan 40 olguda elde edilen değerler, 63'ü miyokard infarktüsü geçirmiş 143 KAH'lı olgudaki bulgularla karşılaştırıldı. Tümüne semptomla sınırlı, çok aşamalı treadmill egzersiz testi yapılan 128 sağlıklı olgunun 94'ünde (%73) R dalgasında azalma, 20'sinde (%16) artma görüldü, 14'ünde (%11) değişmedi. KAH'lı 143 olgunun ise R dalgası 64'ünde (%45) arttı, 47'sinde (%33) azaldı, 32'sinde (%22) değişmedi. R dalga yüksekliğinde artma veya değişmeme anormal cevap olarak alındığında duyarlılık %67, özgüllük %68, tanı değeri (diagnostic accuracy) %88 bulundu. ST segment çökmesinin ise duyarlılığı %68, özgüllüğü %80, tanı değeri %92 idi. Her iki kriter birlikte kullanıldığında, duyarlılık %89.5'a yükselirken özgüllüğün %57.5'a düştüğü, tanı değerinin ise %88 olduğu gözlendi. Tek damar hastalığı olan 27 olgunun 16'sında (%59), iki damar hastalığı olan 42 olgunun 30'unda (%71), üç damar hastalığı olan 74 olgunun 50'sinde (%68) R dalga yüksekliği egzersiz sonunda arttı veya değişmedi. Bir ve iki damar hastalarıyla üç damar hastaları arasında bu yönden anlamlı fark saptanmadı. Sol ventrikül kasılma bozukluğu gösteren 62 olgunun 48'inde (977), sol ventrikül fonksiyonu normal 81 olgunun 48'inde (%59) R dalgası yüksekliği arttı veya değişmedi (p<0.05). Sonuç olarak egzersizle oluşan R dalga yüksekliği değişimlerinin KAH tanısında ST segment değişimi kadar duyarlılığı olup, özgüllüğünün düşük, tanı değerinin ise ST segmentininkine yakın olduğu, her iki parametre birlikte kullanıldığında duyarlılığın artmasına karşın özgüllüğün düştüğü, tanı değerinin ise ST segmentininkine yakın olduğu saptandı. Bu bulgularla egzersize R dalga yüksekliği cevabının KAH tanısında geleneksel ST segment kriterine katkıda bulunmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz testi, R dalgası

R-wave Amplitude Changes During Exercise and Diagnosis of Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa ÖZCAN, Vedat SANSOY, Afife BERKYÜREK, Mefküre PLATİN, İsmail EREN, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU. R-wave Amplitude Changes During Exercise and Diagnosis of Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 115-120
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale