Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Atriyal Spontan Ekokontrast, Sol Atriyal Total Boşalma Fraksiyonu ve Ters (''Reverse'') Remodeling Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(6): 305-315

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Atriyal Spontan Ekokontrast, Sol Atriyal Total Boşalma Fraksiyonu ve Ters (''Reverse'') Remodeling Üzerine Etkisi

Ahmet Vural1, Ayşen Ağaçdiken1, Dilek Ural1, Tayfun Şahin1, Güliz Kozdağ1, Göksel Kahraman1, Ertan Ural1, Haluk Akbaş1, Kaya Sezer1, Baki Komsuoğlu1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi ventriküler asenkronizasyonu düzeltir ve sol ventrikül sistolik fonksiyonunda olumlu etkiler sağlar. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi ile birlikte sol ventrikülde ''reverse remodeling'' geliştiğini gösteren çalışmalar son zamanlarda bildirilmektedir. Ancak, sol atriyal ''reverse remodeling'' ve sol atriyal spontan eko kontrast (SEK) üzerine etkileri henüz tam olarak incelenmemiştir. Çalışmamızın amacı, komplet sol dal bloklu ve dilate kardiyomiyopati'li (KMP) hasta grubunda kardiyak resenkronizasyon tedavisinin sol atriyal SEK, sol atriyal ''reverse remodeling'' ve sol atriyal total boşalma fraksiyonu, sol ventrikül ?reverse remodeling? ve sistolik fonksiyonu üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Materyal ve metod: Fonksiyonel kapasitesi NYHA sınıf III-IV olan, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %35 altında bulunan, QRS genişliği 150 ms üzerinde ölçülen ve komplet sol dal bloku bulunan dilate KMP?li 15 hasta çalışma grubuna alındı. Tüm hastalara biventriküler pacemaker implantasyonundan bir hafta önce, bir ve altı ay sonra transtorasik, transözofajiyal ekokardiyagrafik inceleme ve Naughton protokolüne göre egzersiz testi yapıldı. İmplantasyondan 1 ve 6 ay sonra elde edilen parametreler implantasyon öncesi değerler ile mukayese edildi.
BULGULAR
Biventriküler pacemaker implantasyonundan sonra hastaların kliniğinde düzelme ve egzersiz süresinde anlamlı uzama gözlendi. Sol ventrikül diyastol ve sistol sonu çapları, sol ventrikül diyastol ve sistol sonu volümleri kardiyak resenkronizasyon sonrası 1. ve 6. aylarda bazal değerlere göre anlamlı derecede azalma gösterdi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, fraksiyonel kısalma ve kardiyak debi parametrelerinde anlamlı artış ve mitral yetersizliğinde progresif azalma saptandı. Biventriküler pacemaker implantasyonundan 1 ve 6 ay sonra, sol atriyal maksimum ve minimum volümlerinde (SAVmax. ve SAVmin) anlamlı azalma saptandı. Apikal dört boşluk görüntüden ölçülen longitudinal maksimum atriyal çapında anlamlı değişiklik olmaz iken, longitudinal minimum atriyal çapı 6.ayda anlamlı derecede küçülme gösterdi. Parasternal uzun eksende ölçülen sol atriyum çapı implantasyon sonrası progresif olarak kısaldı. Sol atriyal total boşalma fraksiyonunda anlamlı artış, sol atriyal SEK'in sıklığı ve yoğunluğunda anlamlı azalma saptandı.
SONUÇ
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi, sol atriyumda ve sol ventrikülde ''reverse remodeling'' gelişmesine, sol atriyal total boşalma fraksiyonunda ve sol ventrikül sistolik fonksiyonunda artışa, sol atriyal SEK sıklığında ve yoğunluğunda azalmaya yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sol atriyal fonksiyon, sol atriyal SEK, ters ''remodeling''

Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Left Atrial Spontaneous Echo Contrast Left Atrial Reverse Remodeling and Left Atrial Total Emptying Fraction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Vural, Ayşen Ağaçdiken, Dilek Ural, Tayfun Şahin, Güliz Kozdağ, Göksel Kahraman, Ertan Ural, Haluk Akbaş, Kaya Sezer, Baki Komsuoğlu. Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Left Atrial Spontaneous Echo Contrast Left Atrial Reverse Remodeling and Left Atrial Total Emptying Fraction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(6): 305-315
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale