Vitamin D düzeyi sistolik kalp yetersizliği olan hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisine yanıtı öngörmektedir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 670-676 | DOI: 10.5543/tkda.2016.28848

Vitamin D düzeyi sistolik kalp yetersizliği olan hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisine yanıtı öngörmektedir

Hamza Sunman1, Adem Özkan2, Hikmet Yorgun3, Uğur Canpolat3, Naresh Maharjan3, Serkan Asil3, Ergün Barış Kaya3, Tülin Bayrak2, Lale Tokgözoğlu3, Asuman Özkara2, Kudret Aytemir3, Ali Oto3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Çalışmamızın amacı kalp yetersizliği (KY) olan hastalarda vitamin D düzeyi ile kardiyak resenkronizasyon tedavisine (KRT) cevap arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

YÖNTEMLER
Çalışmaya, NYHA sınıf II-III, QRS süresi ≥120 msn, ejeksiyon fraksiyonu <%35 (ortalama %27.1±4.4) olan ve KRT uygulanan 57 (ortalama yaş 60.47±13.09 yıl) KY hastası alındı. Tüm hastalar KY açısından uygun tedavi alıyordu. Tedavi öncesine göre altıncı aydaki sol ventrikül sistol sonu hacmi >%15 azalan hastalar KRT’ye yanıt vermiş kabul edildi. Vitamin D düzeyleri KRT öncesi ELISA yöntemiyle ölçüldü.

BULGULAR
Elli yedi hastadan 34’ü (%59.6) KRT’ye yanıt verdi, 23’ü (%40.4) KRT’ye yanıt vermedi. Bazal özellikler, laboratuvar bulguları ve ekokardiyografik veriler yanıt veren ve vermeyen hasta gruplarında benzerdi. Vitamin D düzeyi, yanıt vermeyen gruptaki hastalara göre yanıt veren grupta yüksek bulundu (26.17±7.5 ve 21.15±5.9; p=0.009). Çalışmamızda yaş, hipertansiyon, diyabetes mellitus, iskemik kardiyomiyopati, QRS morfolojisi ve süresi, vitamin D ve B-tipi natriüretik peptid (BNP) düzeyleri KRT’ye yanıt ile ilişkili bulundu. Çok değişkenli regresyon analizinde QRS süresi, BNP ve vitamin D düzeyleri bağımsız öngördürücüler olarak bulundu [QRS süresi: odds oranı (OO) 1.047 (güven aralığı - GA: 1.019–1.417), p=0.006; BNP OO: 0.997 (GA: 0.994–0.999), p=0.029; vitamin D OO: 1.121 (GA: 1.011–1.242), p=0.030].

SONUÇ
Çalışmamızda işlem öncesi bakılan vitamin D düzeyi, BNP’den bağımsız olarak KRT’ye yanıtın bir öngördürücüsü olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, kardiyak resenkronizasyon tedavisi, vitamin D.

Vitamin D levels predict the response to cardiac resynchronization therapy in patients with systolic heart failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hamza Sunman, Adem Özkan, Hikmet Yorgun, Uğur Canpolat, Naresh Maharjan, Serkan Asil, Ergün Barış Kaya, Tülin Bayrak, Lale Tokgözoğlu, Asuman Özkara, Kudret Aytemir, Ali Oto. Vitamin D levels predict the response to cardiac resynchronization therapy in patients with systolic heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 670-676

Sorumlu Yazar: Hamza Sunman, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale