Koroner Anjiyografinin Açlık Plazma Lipid Parametreleri Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 170-172

Koroner Anjiyografinin Açlık Plazma Lipid Parametreleri Üzerine Etkisi

Abdurrahman OĞUZHAN1, Tahir DÖNMEZ2, Ercan VAROL2, Kurtuluş ÖZDEMİR2, Adnan ABACI3, H. L. KISACIK2, Siber GÖKSEL2
1Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
3Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Elektif koşullarda koroner anjiyografi yapılan 196 olguda koroner anjiyografinin plazma lipid parametreleri üzerine etkisi araştmldt. 12 saatlik açlıktan sonra koroner anjiyografi yapılacak günün sabah ında işlem öncesi ve koroner anjiyografiden ortalama 24±1 saat sonra periferik venöz kan ömekleri alındı. Tüm olgu/ara Judkins tekniği ile koroner anjiyografi ve ventrikülografi yapıld1. Artere girildikten sonra 5000 ünite heparin yapıldı. İşlem strasuıda 120±20cc kanll·ast madde kullanıldı. Total kolesterol (199.07±3.66 anjiyografi öncesi (AÖ), 185.38±3.39 anjiyografi sonrası (AS) p<0.01 }, trigliserit (160±47 AÖ, 148.4±6.49 AS p<0.001). LDL-kolesterol (136.8±3.28 AÖ, 126.7±3.26 AS p<0.05) ve VLDL-kolesterol (32.8±1.5 AÖ, 29.8±1.4 AS p=0.03) seviyelerinde koroner anjiyografi sonrasmda anlamlı düşme saptandi. İşlem sonrası nda HDL-kolestet·ol seviyesindeki düşme ise istatistiksel olarak anlamlı değildi (34.2±0.7 AÖ, 33.9±0.6 AS). Sonuç olarak bu çalışma, koroner anjiyografinin plazma lipid seviyeleri üzerine etkili olduğu ve bu etkinin işlemden sonra en az 24 saat devam ettiğini göstermiştir. Bundan dolayı da plazma lipid tayini bu periyolla ve olasılıkla daha uwn bir süre ertelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, plazma lipid seviyesi

Effect of Coronary Angiography on Fasting Plasma Lipid Values

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdurrahman OĞUZHAN, Tahir DÖNMEZ, Ercan VAROL, Kurtuluş ÖZDEMİR, Adnan ABACI, H. L. KISACIK, Siber GÖKSEL. Effect of Coronary Angiography on Fasting Plasma Lipid Values. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 170-172
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale