Yetişkinlerimizde Sigara İçiminin Sıklığı, HDL ile İlişkisi ve Koroner Olaylara Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 493-498

Yetişkinlerimizde Sigara İçiminin Sıklığı, HDL ile İlişkisi ve Koroner Olaylara Etkisi

Altan ONAT1, Ömer BAŞAR1, Burak ERER1, Köksal CEYHAN1, Beytullah YILDIRIM1, İbrahim KELEŞ1, Ali ÇETİNKAYA1, Vedat SANSOY1
Türk Kardiyoloji Derneği;İ.Ü. Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri ve Kardiyoloji Enstitüsü; S. Ersek Kalp-Damar-Cerrahisi Merkezi, İstanbul

TEKHARF Çalışması 2000 y ılı taramosmda 1893 kişi orijinal kohorttan, 562 kişi de 2 yıl önce dahil edilen yeni kolı orttan olmak üzere, toplam 2455 erişkinele sigara içimindeki 10 yıllık değişimler incelendi. 30 yaş ve üzerindeki önıeklemde ortalama yaş 50.4±12.9 idi. Yaşianmadan armdırılmca 1990-2000 döneminde sigara içimi kademesinde erkeklerde %20'/ik azalma, kodm/arda %14'/ük artış kaydedildi. Sigara içiciliği örnek/em yüzdesi olarak ifade edilince, erkeklerde %11 azalma, kodm/arda %1 artma gözlem/endi. Sigara kullanan yetişkinlerde HDL-K düzeyinin kullanmayanlara kıyasla ortalama 2.5 mg/d/ düşük olması, sigaranm - zayıflamaya yol açsa bile - bu lipoproteini bu miktardan daha fazla diişürdiiğünün bir işareti sayıldı. Yaş ve bel çevresi için ayar/an dığında, bufaı·kın %10'un üzerinde HDL-değişkenfiği yapabileceği düşünüldü. 1990 yılında KKH tamsı alan katılınıcı/ann dış/anmasın dan sonra, "sağlıklı " popii/asyanun 10 yıllık izlenmesinde meydana gelen koroner kökenli ölünı/erin öngöriisü 9 risk etmeninin dahil olduğu bir lojistik regresyon modelinde incelendi. Koroner mortalitenin bağı msız etmeni olarak sigara içme erkeklerde 1.52 'lik nisbi risk ile içmeyeniere karşı ancak smırda anlamlı bulundu.

Anahtar Kelimeler: HDL-kolesterol, koroner mortalite, risk faktörleri, sigara içimi, TEKHARF çalışması

Prevalence, Relationship to HDL and Impact on Coronary Events of Smoking in Turkish Adults

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Ömer BAŞAR, Burak ERER, Köksal CEYHAN, Beytullah YILDIRIM, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA, Vedat SANSOY. Prevalence, Relationship to HDL and Impact on Coronary Events of Smoking in Turkish Adults. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 493-498
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale