Diyabetli hastalarda plazma asimetrik dimetilarjinin düzeyi ile otonomik disfonksiyon arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 148-154 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01826

Diyabetli hastalarda plazma asimetrik dimetilarjinin düzeyi ile otonomik disfonksiyon arasındaki ilişki

Ahmet Akyel1, Atiye Çengel2, Yusuf Tavil2, Asife Şahinarslan2, Salih Topal2, Çağrı Yayla2, Şehri Elbeğ3, Bülent Boyacı2, Metin Arslan4
1Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bölümü, Ankara

AMAÇ
Diyabetli hastalarda plazma asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeyi ile kalp hızı değişkenliği (KHD) arasındaki ilişki araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya tip 2 diyabeti olan 100 hasta (44 erkek, 56 kadın) alındı. Hastalar, oral antidiyabetik ilaç kullanan 67 hasta (ort. yaş 54.6±7.8) ve insülin kullanan 33 hasta (ort. yaş 51.6±8.8) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm hastalarda plazma ADMA düzeyleri ölçüldü ve 24 saatlik Holter EKG kayıtlarından KHD parametreleri hesaplandı. Sonuçlar, diyabetli olmayan 42 kişiden oluşan (ort. yaş 52.8±6.2) kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

BULGULAR
Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, her iki diyabet grubunda plazma ADMA düzeyleri anlamlı derecede daha yüksek (p=0.007), KHD parametreleri ise anlamlı derecede azalmış bulundu. İki diyabet grubu arasında ise ADMA ve KHD parametreleri açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Korelasyon analizinde plazma ADMA düzeyleri ile KHD parametreleri arasında anlamlı ilişki görülmedi.

SONUÇ
Bulgularımız, diyabetik hastalarda plazma ADMA düzeylerinin arttığını, KHD’nin azaldığını; böylece, bu hastalarda hem endotel disfonksiyonunun hem de otonomik disfonksiyonun varlığını göstermektedir; ancak, plazma ADMA düzeyi otonomik disfonksiyonun değerlendirilebileceği bir belirteç değildir.

Anahtar Kelimeler: Arginin, otonomik sinir sistemi; biyolojik belirteç; diabetes mellitus, tip 2; endotel, vasküler; kalp hızı

Relationship between plasma asymmetric dimethylarginine leveland autonomic dysfunction in diabetic patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Akyel, Atiye Çengel, Yusuf Tavil, Asife Şahinarslan, Salih Topal, Çağrı Yayla, Şehri Elbeğ, Bülent Boyacı, Metin Arslan. Relationship between plasma asymmetric dimethylarginine leveland autonomic dysfunction in diabetic patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 148-154

Sorumlu Yazar: Ahmet Akyel, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale