Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan sol ön inen arter miyokart köprülerinin morfolojik ve fonksiyonel özellikleri ile koroner arter hastalığı ilişkisinin değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 31-37 | DOI: 10.5543/tkda.2015.23672

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan sol ön inen arter miyokart köprülerinin morfolojik ve fonksiyonel özellikleri ile koroner arter hastalığı ilişkisinin değerlendirilmesi

Alper Aydın1, Rahmi Çubuk2, Mehmet Mahir Atasoy2, Tayfun Gürol1, Ozer Soylu1, Bahadır Dağdeviren1
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Çalışmamızın amacı çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile saptanan sol ön inen arter (LAD) miyokart köprülerinin (MK) morfolojik ve fonksiyonel özelliklerini ve koroner arter hastalığı ile ilişkisini geriye dönük olarak değerlendirmektir.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya ÇKBT ile koroner anjiyografi yapılan 191 ardışık hasta dahil edildi. Koroner lezyonlar ve MK’nin morfolojik özellikleri (derinlik, uzunluk, koroner ağzına olan uzaklığı) incelendi.

BULGULAR
Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile LAD’de 41 hastada (%21.5) MK tespit edildi. MK proksimalinde aterosklerotik lezyon %49 (20/41) oranında saptandı. MK segmentinin derinliği ile sistolik baskının derecesi arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki saptandı (r=0.538, p<0.01). MB segmentinin koroner ağzından uzaklığı ile sistolik baskının derecesi arasında ilişki saptanmadı. MK segmentinin uzunluğu ile sistolik baskı derecesi arasında ilişki saptanmadı (r=0.058, p=0.721). MK’nin morfolojik özellikleri ile proksimal bölümde saptanan koroner arter hastalığı arasında ilişki bulunamadı.

SONUÇ
Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile MK’nin fonksiyonel ve morfolojik özellikleri iyi bir şekilde belirlenebilir. MK olan koroner segmentinin derinliği, baskı derecesi ile ilişkili olup MK özellikleri ile MK’nin proksimal bölümünde gözlenen koroner arter hastalığı arasında ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, koroner hastalık/komplikasyonlar; miyokardiyal köprüleşme; bilgisayarlı tomografi

The morphologic and functional features of LAD myocardial bridging at multi detector computed tomography coronary angiography: correlation with coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alper Aydın, Rahmi Çubuk, Mehmet Mahir Atasoy, Tayfun Gürol, Ozer Soylu, Bahadır Dağdeviren. The morphologic and functional features of LAD myocardial bridging at multi detector computed tomography coronary angiography: correlation with coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 31-37

Sorumlu Yazar: Alper Aydın, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale