Türkiye’de geri ödeme önerileri mevcut Avrupa Lipid Kılavuzları’nı kapsıyor mu? İlk akut koroner sendrom ile başvuran hastaların geriye dönük incelenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 623-629 | DOI: 10.5543/tkda.2017.22796

Türkiye’de geri ödeme önerileri mevcut Avrupa Lipid Kılavuzları’nı kapsıyor mu? İlk akut koroner sendrom ile başvuran hastaların geriye dönük incelenmesi

Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci, Murat Esin, Özkan Kayhan, Şakir Arslan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya

AMAÇ
Çalışmamızda Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) kılavuzunun statin tedavisi endikasyonlarının yeterliliğini ve güncel Sağlık Bakanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kurallarının ESC’ye göre kapsamını inceledik.

YÖNTEMLER
İlk akut koroner sendrom (AKS) tanısı ile 582 hasta çalışmaya dahil edildi. Koroner anjiyografide (KAG) kritik olmayan darlığı ve geçirilmiş AKS şüphesi oluşturan lezyonları olanlar çalışma dışında bırakıldı. Risk hesaplaması yaş, cinsiyet, sigara içiciliği, diabetes mellitus ve lipid değerlerine göre yapıldı. Statin tedavisi endikasyonları 2016 ESC kılavuzuna göre, SUT geri ödeme kapsamıysa 2016 güncel tebliğine göre değerlendirildi.

BULGULAR
Statin tedavisi endikasyonu diyabetik hastalarda %96 iken diyabeti olmayan hastalarda ESC ve SUT’ta sırasıyla %13.5 %13.3 oranında statin tedavisi başlanabiliyordu. (p<0.05). İlk AKS yaşı <60 olan hastalarda SUT geri ödemesi ESC endikasyonundan daha fazla hastayı kapsıyordu. 60–79 yaş arası grupta ise SUT ESC endikasyonlarının gerisinde kalıyordu. Diğer gruplarda ise her iki sistem de aynı oranda hastayı kapsıyordu. Hastalar LDL-K seviyelerine göre ayrıldığında LDL-K >190 mg/dL olduğunda SUT, ESC endikasyonlarından daha fazla kapsama sahipti. Sağlık Uygulama Tebliği LDL-K değeri 190 mg/dL olan bütün hastaları geri ödeme kapsamına almaktadır. LDL-K <160 mg/dL olan grupta ise ESC daha geniş kapsama sahipti.

SONUÇ
SUT geri ödeme kapsamı genel olarak ESC endikasyonundan daha dar değildir. Altmış yaş üstü ve LDL-K <160 mg/dL olan hastalarda kapsam ESC’den dar olduğu için bu grupta yeniden değerlendirme yapılmalıdır. Güncel ESC statin kullanma endikasyonlarının kapsamının yeterli genişlikte olmadığı, yeni algoritma ya da risk faktörü tanımlamalarına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzları, hiperlipidemi, sağlık uygulama tebliği, statin tedavisi.

Do Turkish reimbursement recommendations cover current European Lipid Guidelines? A retrospective analysis of patients presenting with first acute coronary syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci, Murat Esin, Özkan Kayhan, Şakir Arslan. Do Turkish reimbursement recommendations cover current European Lipid Guidelines? A retrospective analysis of patients presenting with first acute coronary syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 623-629

Sorumlu Yazar: Deniz Demirci, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale