İnmede Risk Faktörü Olarak Foramen Ovale Açıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 544-550

İnmede Risk Faktörü Olarak Foramen Ovale Açıklığı

Haşim MUTLU1, Serdar KÜÇÜKOĞLU1, Zerrin YİĞİT1, Hayriye KÜÇÜKOĞLU2, Barış ÖKÇÜN1, Aida BAVÇİÇ1, Sinan ÜNER1
1İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Sağ atriyumu sol atriyumdan ayıran septumun (interatriyal septum) ortasında fossa ovalis adını alan hafif bir çukurluk ve bunun hemen altında, kimi zaman doğumdan sonrada açık kalabilen foramen ovale bulunur. Patent foramen ovale (PFO) transözofajiyal ekokardiyografinin (TÖE) kullanıma girmesi ile daha iyi tanınır hale gelmiş ve özellikle serebrovasküler olaylar (SVO) için bir risk faktörü olduğu değişik yüzdelerde bildirilmiştir. Bu çalışmada SVO geçirmiş veya SVO dışı değişik endikasyonlarla TÖE incelemesi yapılan olgularda PFO sıklığını ve serebral emboli ilişkisini araştırmayı amaçladık. Çalışma grubu SVO geçiren ve/veya değişik endikasyonlarla TÖE incelemesi yapılan, yaş ortalaması 48.17±15.88 ve yaş aralığı 14-89 olan 700'ü erkek (%40.9), 10124si kadın (%59.1) 1712 olgudan oluştu. Her olguya kontrast çalışma uygulandı. Kontrast madde olarak serum fizyolojik kullanıldı. Romatizmal kapak hastalığı saptanan 583 hasta çalışma dışı bırakıldı. Kalan 515'i erkek (%45.6), 614'ü kadın (%54.4) 1129 olgu 4 gruba ayrıldı: Grup I: SVO, emboli nedeniyle TÖE istenen 14-40 yaşları arasında 42 olgu (16 erkek, 26 kadın). Grup II: SVO, emboli nedeniyle TÖE istenen 41-89 yaşları arasında 191 olgu (95 erkek, 96 kadın). Grup III: Kontrol grubu olarak değişik nedenlerle TÖE istenen 14-40 yaşları arasında 338 olgu (130 erkek, 208 kadın). Grup IV: Kontrol grubu olarak değişik nedenlerle TÖE istenen 41-89 yaşları arasında 558 olgu (274 erkek, 284 kadın). 1129 olgunun 99'unda (%8.8) PFO saptandı. (I. Grupta 10, II. Grupta 11, III. Grupta 38 ve IV. Grupta 40 olgu) İnme geçiren Grup II ile Grup IV arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunmazken Grup I ile Grup III arasında (p=0.03) anlamlı bir fark saptandı. Çalışmamızda nonvalvüler olgular içinde PFO insidansı % 8.8 idi. Genç inmeli grupta PFO sıklığı anlamlı olarak yüksekti. TÖE istenen hastalara etiyolojiyi araştırarak gelecekte olabilecek olayları önlemek ve tedaviyi yönlendirmek amacıyla kontrast çalışma yapılmasının gereklidir.

Anahtar Kelimeler: İnme,foramen ovale, açıklığı transözofagiyal ekokardiyografi.

Patent Foramen Ovale: A Risk Factor for Stroke?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Haşim MUTLU, Serdar KÜÇÜKOĞLU, Zerrin YİĞİT, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Barış ÖKÇÜN, Aida BAVÇİÇ, Sinan ÜNER. Patent Foramen Ovale: A Risk Factor for Stroke?. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 544-550
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale