Paget-Schrotter Sendromlu Bir Olgu: Nadir Bir Üst Ekstremite Ven Trombozu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(12): 789-792

Paget-Schrotter Sendromlu Bir Olgu: Nadir Bir Üst Ekstremite Ven Trombozu

Göksel ÇAGIRCI1, Özcan ÖZDEMİR1, Ayça BOYACI1, Hatice ŞAŞMAZ1, Emine KÜTÜK1
Türkiye Yüksek ihtisas Hospital, Department of Cardiology, Ankara

Üst ekstremıite derin ven tranıbo ıt (ÜEDVT) oldukça nadirdir ve vücuttaki derin ven tronıbozlarınm yalnızca %1- 2'sini oluşturur. Primer ÜEDVT nadir bir durumdur ve efor tronıbozu veya idiyapalik olarak gruplandırıltr. PagetSchrotter sendromu, efor tronıbozu, 1875 yılında ağır bir egzersiz sonrası genellikle baskın olan kolda kendiliğinden ÜEDVT gelişen hastalarda tanımlanmıştır. Ağır egzersiz damar intinıasında mikrotravmaya neden olmakta ve koagülasyon kaskadının aktivasyonuna yol açnıaktadu: Tedavinin temel taşı olan antikoagülasyon venöz ko ilaterallerin açıklığının sağlanmasına yardımcı olur ve tronıbüsün ilerlemesini aza/tu: Bu yazıda iyi gelişmiş kollateralleri olan ve warfarin ile başarılı olarak tedavi edilmiş bir olgu sunulmuştur. Kullandığı kolunda ağrı ve şişme ile başvuran genç bir hastada Paget-Schrotter sendromu ayıncı tanıda düşünülmelidir. Sunulan olguda oral antikoagülan uygulanmış olsa da, bu genç hastalarda post-trombotik sendrom gibi hayat kalitesini etkileyebilecek komplikasyonların gelişimini önlemek amacıyla trombolitik tedavi gibi daha yoğun tedavi şekilleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Derin ven ırombozu, efor trombozu, Paget-Schroıter sendromu

A Case with Paget Shrotter Syndrome: A Rare Primary Upper Vein Thrombosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Göksel ÇAGIRCI, Özcan ÖZDEMİR, Ayça BOYACI, Hatice ŞAŞMAZ, Emine KÜTÜK. A Case with Paget Shrotter Syndrome: A Rare Primary Upper Vein Thrombosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(12): 789-792
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale