Hipertansiyon tedavisinde beta-blokerler: Kral gerçekten çıplak mı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 241-247

Hipertansiyon tedavisinde beta-blokerler: Kral gerçekten çıplak mı?

Adnan Abacı1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Hipertansiyonda kan basıncını düşürmenin yararı kesin olarak gösterilmiştir. Buna karşın, bazı antihipertansiflerin kan basıncını düşürme etkilerinden bağımsız olarak kardiyovasküler koruma sağlayıp sağlamadıkları tartışmalıdır. Son zamanlarda, beta-blokerlerin hipertansiyon tedavisindeki etkinliği hakkında eleştiriler öne sürülmüştür. Birçok randomize çalışmada, genellikle eski (diüretik ve beta-bloker) ile yeni (kalsiyum kanal blokeri, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü, anjiyotensin reseptör blokeri) antihipertansif ilaçlar karşılaştırılmıştır. Bu çalışmaların meta analizleri, eski ile yeni ilaçların kardiyovasküler sonlanım noktalarını önlemede benzer olduklarını göstermiştir. Son zamanlarda, diüretikler ile beta-blokerlerin yeni diyabet gelişimine yol açabileceği gösterilmiş ise de, beta-blokerler, diyabetik hastalarda da kardiyak olayları önlemede etkilidirler. Beta-blokerler ile diğer ilaçları karşılaştıran yeni, büyük çalışmaların biri dışında tümünde beta-blokerler daha az etkili bulunmamıştır. Elimizdeki bilgiler ışığında, bir antihipertansif ilaç grubunun kan basıncını düşürmenin ötesinde yarar sağladığını söylemek mümkün değildir. Sonuç olarak, beta-bloker grubu antihipertansif ilaçlar, birçok hastada, hipertansiyon tedavisine başlamada ve idamede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Adrenerjik beta-antagonist/terapötik kullanım/yan etki; antihipertansif ilaç/terapötik kullanım; kardiyovasküler hastalık/önleme ve kontrol; diüretik/terapötik kullanım; hipertansiyon/ilaç tedavisi

Beta-blockers for the treatment of hypertension: does the Emperor really have no clothes on?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Adnan Abacı. Beta-blockers for the treatment of hypertension: does the Emperor really have no clothes on?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 241-247
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale