Klinik stabil çocuk kalp nakli alıcılarında Tp-e mesafesi ve Tp-e/QT oranı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 122-127 | DOI: 10.5543/tkda.2018.11524

Klinik stabil çocuk kalp nakli alıcılarında Tp-e mesafesi ve Tp-e/QT oranı

Serhat Koca1, Feyza Ayşenur Paç1, Sabit Kocabeyoğlu2, Maze Zabun1, Deniz Eriş1, Doğan Emre Sert2, Ümit Kervan2, Mustafa Paç2
1Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Literatürde, ani kardiyak ölüm açısından normal popülasyondan daha riskli olan çocuk kalp nakli alıcılarında (KNA); T dalga tepe noktası ve sonu mesafesi (Tp-e), Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranlarını değerlendiren çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı klinik olarak stabil çocuk KNA da Tp-e, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranları kullanılarak ventriküler repolarizasyon farklılıklarının değerlendirilmesidir.

YÖNTEMLER
Yaşları 18’den küçük; 13 klinik olarak stabil KNA, 13 kardiyopulmoner baypss altında kalp cerrahisi uygulanmış (KC) hasta ve 16 sağlıklı kontrol bu geriye dönük araştırma kapsamında değerlendirildi.

BULGULAR
QTc, JTc mesafeleri ve T dalga amplitüdleri (p>0.05) açısından KNA, KC ve sağlam kontrol grupları arasında anlamlı fark saptanmadı. Tp-e interval (p=0.001), Tp-e/ QT (p<0.001) ve Tp-e/QTc oranları (p=0.001) KNA grubunda, KC ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti.

SONUÇ
Tp-e mesafesi, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranları klinik olarak stabil çocuk KNA da, kalp cerrahisi uygulanmış çocuk hastalar ve sağlıklı çocuklara göre artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, ventriküler repolarizasyon farklılığı; kalp nakli.

Tp-e interval and Tp-e/QT ratio in clinically stable pediatric heart transplant recipients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serhat Koca, Feyza Ayşenur Paç, Sabit Kocabeyoğlu, Maze Zabun, Deniz Eriş, Doğan Emre Sert, Ümit Kervan, Mustafa Paç. Tp-e interval and Tp-e/QT ratio in clinically stable pediatric heart transplant recipients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 122-127

Sorumlu Yazar: Serhat Koca, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale