Koroner Arter Hastalığı Bulunan Olgularda, Kaptopril'in Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 83-88

Koroner Arter Hastalığı Bulunan Olgularda, Kaptopril'in Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu Üzerine Etkisi

Cahit KOCAKAVAK1, Ferruh GÜRKAYNAK1, Hatice ŞAŞMAZ1, Siber GÖKSEL1, Emine KÜTÜK1, Yalçın SÖZÜTEK1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Bu plasebo kontrollu çalışma 20 normal kontrol kişi ve koroner arter hastalığı (KAH) bulunan 20 hasta üzerinde yapıldı ve bir anjiyotensin inhibitörü olan kaptopril'in KAH bulunan hastaların sol ventrikül diyastolik fonksiyonu üzerine olan etkisi araştırıldı. LV diyastolik fonksiyonu "pulsed" Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi. Hastalarda 3 gün süre ile tüm kardiyoaktif ilaçlar kesildi. Sadece angina hissettiklerinde, dilaltı isosorbid dinitrat almalarına izin verildi. Daha sonra, hastalara oral olarak, günde 2 defa 12.5 mg kaptopril veya plasebo 1 hafta süre ile verildi. Ertesi hafta, kaptopril alan hastalara plasebo, plasebo alanlara kaptopril verildi. Her bir dönem sonunda, hastalar fizik muayene ve "pulsed" Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi. Kontrol grubu ile hasta grubu, erken zirve doluş hızı (E), geç zirve doluş hızı (A), E/A oranı, akselerasyon yarı zaman (AHT), deselerasyon yarı zaman (DHT) ve deselerasyon hızı (DR) yönünden karşılaştırıldığında, bu parametrelerin tümüne göre, LV diyastolik fonksiyonun hasta grubunda bozulmuş olduğu görüldü. Hasta grubunda, plasebo ile kıyaslandığında, kaptopril kalp hızında anlamlı değişiklik oluşturmazken, sistolik ve diyastolik kan basıncında ve "double product" ta önemli düşüşe neden oldu. Ayrıca, kaptopril E,A,E/A oranı, DHT ve DR parametrelerine göre, hasta grubunun diyastolik fonksiyonunda önemli iyileşmeye neden oldu. Sonuç olarak çalışmamız, KAH olan hastalarda, kaptopril'in Lv diyastolik fonksiyonunda belirgin iyileşme sağladığını ve bu iyileşmenin miyokardın oksijen gereksiniminin azalmasına ve muhtemelen miyokardın kan akımındaki artışa bağlı olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaptopril, koroner arter hastalığı, sol venırikül diyastolik fonksiyonu

Effect of Captopril on Left Ventricular Diastoli Function in Patients with Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cahit KOCAKAVAK, Ferruh GÜRKAYNAK, Hatice ŞAŞMAZ, Siber GÖKSEL, Emine KÜTÜK, Yalçın SÖZÜTEK. Effect of Captopril on Left Ventricular Diastoli Function in Patients with Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 83-88
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale