Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Venöz Yoldan Biventriküler Stimülasyonun Uygulanması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 177-182

Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Venöz Yoldan Biventriküler Stimülasyonun Uygulanması

Enis OĞUZ1, Ahmet AKYOL1, İzzet ERDİNLER1, Ertan ÖKMEN1, Hüseyin UYAREL1, Orhan ÖZER1, Zeynep TARTAN1, Kadir GÜRKAN1, F.Tanju ULUFER1
Siyami Ersek Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa. İstanbul

Son yıllarda, dilate kardiyomiyopatili hastalarda biventriküler stimülasyon bir tedavi şekli olarak ileri sürülmektedir. Venöz yoldan sol ventrikül stimülasyonu sağlanabilmekle beraber bu yeni yöntemin erken ve uzun dönem takip verileri sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı venöz yoldan biventriküler stimülasyonun uygulanabilirliği ve uzun dönem güvenilirliğini değerlendirmektir. İleri derecede konjestif kalp yetersizliği (NYHA III-IV) ve ventrikül içi ileti gecikmesi (QRS > 120 msn) olan dilate kardiyomiyopatili hastalara (sol ventrikül EF < %40, diyastol sonu çapı > 55 mm) venöz yoldan biventriküler kalp pili yerleştirildi. Toplam 29 hastanın 26' sında (%89) kalp pili başarıyla yerleştirildi. Yerleştirme işlemi sırasında ortalama biventriküler uyarı eşiği, algılama ve elektrot impedansı sırasıyla 1,8±0,7 V, 15±7 mV, 626±194 Ohm olarak ölçüldü. Ortalama sol ventrikül elektrotu yerleştirme süresi 54± 24 dak (24-110 dak), skopi zamanı 28±14 dak (12-67 dak) olarak tespit edildi. Hastaların dördünde sol ventrikül elektrodu yerinden ayrıldı. İki hastada aralıklı stimülasyon veya diafragma stimülasyonu gözlendi. Bu hastaların beşinde ikinci bir girişim yapıldı ve üçünde sol ventrikül elektrodunun yeniden yerleştirilmesi başarıldı. Takip süresince (ortalama 12±7; 3 ile 27 ay arası) biventriküler uyarı eşiği, algılama ve elektrot impedansı sürekli biventriküler stimülasyon için uygundu. Böylece 29 hastanın 23'ünde (%79) sürekli biventriküler stimülasyon sağlandı. Dilate kardiyomiyopatili hastalarda venöz yoldan sürekli biventriküler stimülasyon uygulanabilir ve güvenilir bir yöntem olarak kabul edilebilir sonucuna varıldı.


Biventricular Pacing by Transvenous Route in Patients with Dilated Cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Enis OĞUZ, Ahmet AKYOL, İzzet ERDİNLER, Ertan ÖKMEN, Hüseyin UYAREL, Orhan ÖZER, Zeynep TARTAN, Kadir GÜRKAN, F.Tanju ULUFER. Biventricular Pacing by Transvenous Route in Patients with Dilated Cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 177-182
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale