Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Kalp Yetersizliği Tedavisinde Sodyum Glukoz Ko-transporter 2 İnhibitörleri
Sodium Glucose Co-transporter 2 Inhibitors in Heart Failure Therapy
Yüksel Çavuşoğlu, Hakan Altay, Avivit Cahn, Ahmet Celik, Serafettin Demir, Barış Kılıçaslan, Sanem Nalbantgil, Itamar Raz, Ahmet Temizhan, Özlem Yıldırımtürk, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2020.74332  Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Türkiye’de Bir Kardiyak Rehabilitasyon Merkezinin Hastalarında Yaşın Sonuçlar Üzerine Etkisi
The effect of age on outcomes in a cardiac rehabilitation center from Turkey
Pınar Demir Gündoğmuş, Berrin Topçu Özcan, Mert Hayıroğlu, İbrahim Gündoğmuş, Emrah Burak Ölçü, Mehmet Uzun, AHMET L. ORHAN
doi: 10.5543/tkda.2020.78568  Sayfalar 1 - 0

3.
Bazı çocuk televizyon kanallarında çocuklara yönelik gıda ve içecek reklamlarının Sağlık Bakanlığı besin profili rehberine göre değerlendirilmesi
Asesment of food marketing to the children according to the Ministry of Health Mnutrition profile guidline at some children television channels.
Nazan Yardım, SENIZ ILGAZ, Faika Betül Aydın, Mutlu KAYA
doi: 10.5543/tkda.2019.54524  Sayfalar 6 - 0

4.
Koroner Arter Ektazisinde Trombofilik Gen Mutasyon Analizi
Thrombophilic Gene Mutation Analysis of Coronary Artery Ectasia
Zafer Yalım, Serap Tutgun Onrat, volkan emren, İbrahim Etem Dural, Alaettin Avsar, Ersel Onrat
doi: 10.5543/tkda.2019.99789  Sayfalar 1 - 0

5.
Uzun dönem fibrat tedavisi alan hipertrigliseridemi hastalarında kumulatif HDL-dışı kolesterol yükü: Bir lipid klinik kohortunun gerçek hayat verileri
Cumulative Non-HDL-Cholesterol burden in patients with hypertriglyceridemia receiving long-term fibrate therapy: Real life data from a lipid clinic cohort
Meral Kayikcioglu, Shafa Shahbazova, Firdovsi İbrahimov, Levent Hürkan Can
doi: 10.5543/tkda.2019.25169  Sayfalar 2 - 0

6.
Evre 3 ve 4 Kronik Böbrek Yetersizliğinde NT-proBNP Düzeyi ve Uzun Dönem Takipte Mortalite: HAPPY çalışması alt grup analizi
NT-proBNP Levels in Stage 3-4 Chronic Kidney Disease and Mortality In Long Term Follow Up: HAPPY study sub group analysis
Mustafa Aytek Şimşek, Muzaffer Değertekin, Ayça Türer Cabbar, Burak Hünük, Serkan Aktürk, Siyar Erdoğmuş, Bülent Mutlu, Ömer Kozan
doi: 10.5543/tkda.2020.57746  Sayfalar 3 - 0

7.
Çocuklarda Transkateter Atrial Septal Defekt Kapatılmasının Sol Kalp Fonksiyonları üzerine etkisi
The Effect of Transcatheter Atrial Septal Defect Closure on Left Heart Function in Pediatric Patients
Ayse Sülü, derya aydin sahin, Osman Baspinar, Murat Sucu
doi: 10.5543/tkda.2020.23793  Sayfalar 4 - 0

8.
Prognostik nutrisyonel indeks infektif endokardit hastalarında mortaliteyi ön gördürür
Prognostic nutritional index predicts mortality in infective endocarditis
Serkan Kahraman, Hicaz Zencirkiran Agus, Ali Kemal Kalkan, Fatih Uzun, Mehmet Erturk, Mehmet Emin Kalkan, Mustafa Yildiz
doi: 10.5543/tkda.2020.25899  Sayfalar 5 - 0

9.
Çocuk yoğun bakım ünitemizde kardiyak cerrahi sonrası hastaların değerlendirilmesinde kullandığımız düşük kardiyak debi sendromu skorlaması
Low Cardiac Debi Syndrome Score for evaluating postoperative cardiac surgery patients in pediatric intensive care unit
Nagehan Aslan, Dincer yildizdas, UGUR GOÇEN, Sevcan Erdem, Fadli demir, Ahmet Yontem, Ozden Ozgur Horoz, Yasar Sertdemir
doi: 10.5543/tkda.2020.13844  Sayfalar 6 - 0

10.
Algılanmış stres seviyesi ST segment elevasyonlu miyokard enfarktüsü hastalarında koroner arter hastalığı yaygınlığı ile ilişkilidir
Perceived stress level is associated with coronary artery disease severity in patients with ST segment elevation myocardial infarction
Serkan Kahraman, Fatma Cam Kahraman, Hicaz Zencirkiran Agus, Ali Kemal Kalkan, Fatih Uzun, Muammer Karakayalı, Mehmet altunova, Samet Sevnc, Ali Riza Demir, Emre Yilmaz, Mehmet Erturk
doi: 10.5543/tkda.2020.30020  Sayfalar 1 - 0

11.
Periferik arter hastalığı oluşumunda genetik polimorfizmin ve Diabetes Mellitus'un etkisi
The effects of genetic polymorphisms and Diabetes Mellitus on the development of peripheral arterial disease
Zafer Yalım, Serap Tutgun Onrat, SÜMEYRA ALAN, Mustafa Aldemir, Alaettin Avsar, İsmet DOĞAN, Ersel Onrat
doi: 10.5543/tkda.2020.15686  Sayfalar 3 - 0

12.
APOA5 -1131T>C polimorfizminin koroner arter hastalarında obezite ile ilişkisi
Association of APOA5 -1131T>C polymorphism with obesity in coronary artery disease
neslihan coban, Aybike Sena Ozuynuk, Aycan Fahri Erkan, Berkay Ekici, Maide Kaşit, Nihan Erginel-Unaltuna
doi: 10.5543/tkda.2020.62874  Sayfalar 4 - 0

13.
Role of the Polymorphisms of the Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene in Predicting the Slow Flow Phenomenon After Primary Percutaneous Coronary Intervention
Reza Kiani, Sanam Alilou, Shirin Rafatnia, yasaman taslimi, Sima Habibzadeh, Safoora Gharibzadeh, ata firouzi, Shahin Rahim, Ali Zahedmehr, Farzaneh Mehrvarz, Mehrdad Moghadam Ahari, Parham Sadeghipour
doi: 10.5543/tkda.2020.53849  Sayfalar 5 - 0

14.
Koroner Yavaş Akım Fenomeninde Hücresel İskemi için Yeni Gösterge; Serbest DNA
New Indicator of Cellular Ischemia in Coronary Slow Flow Phenomenon; Cell-Free DNA
mustafa yolcu, Ali Dogan, nuri kurtoglu, veysel sabri hancer, MEHMET GÜRBÜZEL
doi: 10.5543/tkda.2020.45605  Sayfalar 6 - 0

OLGU BILDIRISI
15.
Sağ posterior serebral artere embolize olan koroner stent olgusu
Coronary stent embolism to the right posterior cerebral artery
sinan varol, İrfan Şahin, Gökmen Kum, Fahrettin Katkat, ERTUGRUL OKUYAN
doi: 10.5543/tkda.2019.57070  Sayfalar 7 - 0

16.
Karbon monoksit zehirlenmesinden kaynaklanan ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü
Non-ST elevation myocardial infarction induced by carbon monoxide poisoning
Gamze Küçükosman, Bengü Gülhan Aydın, Hilal Ayoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.60044  Sayfalar 8 - 0

17.
Periferal Embolinin Az Rastlanan Nedeni: Genç Kadın Hastada Arteryel Torasik Çıkış Sendromu
Infrequent Source of Peripheral Embolism: Arterial Thoracic Outlet Syndrome in Young Woman
berhan keskin, İsmail Balaban, Seda Tanyeri, Ahmet Karaduman, Ali Karagöz
doi: 10.5543/tkda.2019.59056  Sayfalar 9 - 0

18.
Gi̇zli̇ Ti̇p 1 Konjeni̇tal Uzun Qt Sendromunda Epi̇nefri̇n Provocasyon Testi̇ni̇n Önemi̇.
The Importance Of The Epinephrine Provocation Test In Hidden Type 1 Congenital Long Qt Syndrome.
Adem Atici, Ramazan Asoğlu, hasan ali barman, Irfan sahin
doi: 10.5543/tkda.2020.40480  Sayfalar 7 - 0

19.
Transkateter aort kapak replasmanı ve mitral kapak kapak içi prosedürü sonrasında derin bradikardi hastalarında başarılı kablosuz kalp pili uygulaması
Successful leadless pacemaker implantation in a patient with profound bradycardia following transcatheter aortic valve replacement and mitral valve-in-valve procedure
Enes Elvin Gul, Yumna B Haseeb, Sohaib Haseeb, Reda Abuelatta, Osama Al Amoudi
doi: 10.5543/tkda.2020.46635  Sayfalar 8 - 0

20.
Eşzamanlı obstrüktif aortik ve mitral prostetik kapak trombozları tanısında farklı görüntüleme yöntemlerinin tamamlayıcı rolü
Complementary role of different imaging modalities in the diagnosis of concurrent obstructive aortic and mitral prosthetic valves thrombosis
Ahmet Güner, Mehmet Aytürk, Semih Kalkan, Abdülkadir Uslu, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2019.55013  Sayfalar 9 - 0

21.
The “right way” to the left chamber in non-severe COPD - echocardiographic predictors for stress induced left ventricular diastolic dysfunction
Radostina Cherneva, Stefan Denchev, Zheyna Cherneva
doi: 10.5543/tkda.2020.89238  Sayfalar 2 - 0

22.
Karotis stentleme sonrası gelişen psödoanevrizma: Bir olgu sunumu ve literatür derlemesi
Pseudoaneurysm after carotid stenting: A case report and review of literature
Ahmet Güner, Selçuk Pala, Sabahattin Gündüz, Şeyhmus Külahçıoğlu, Ezgi Gültekin Güner
doi: 10.5543/tkda.2020.34609  Sayfalar 7 - 0

DERLEME
23.
Electrocardiogram and Heart Rate Variability Assessment in Patients with Common Autoimmune Diseases: a Methodological Review
Soroor Behbahani, Farhad Shahram
doi: 10.5543/tkda.2019.21112  Sayfalar 11 - 0

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
24.
Complicated Endocarditis with Bilateral Pseudoaneurysm Formation in a Patient with Valvular Heart Disease
Reza Mohseni badalabadi, Mehdi MohseniBadalabadi, Kyomars Abbasi, Masih Tajdini
doi: 10.5543/tkda.2019.98152  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

25.
Sol atriyumda serbest yüzen tümör benzeri bir kitle: Dev saplı bir trombüs
A free-floating tumor-like mass in the left atrium: A huge pedunculated thrombus
Tufan Cinar, Süha Asal, Neslihan Kaya Terzi, Ibrahim Alp, Mehmet Uzun
doi: 10.5543/tkda.2020.91579  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

26.
Protez kapak endokardit komplikasyonunun değerlendirilmesinde multimodal görüntülemenin artan değeri
Incremental value of multimodal imaging in the evaluation of complicated prosthetic valve endocarditis
Ahmet Güner, Alkım Ateşli, Hicaz Zincirkıran Aguş, ekrem güler, Gamze Babür Güler
doi: 10.5543/tkda.2020.17676  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

27.
Bilinenin nadir görüleni: Dev interatriyal septal anevrizma
A rare manifestation of a known: Giant interatrial septal aneurysm
Yalçın Velibey, Fatma Can, Kemal Emrecan Parsova, Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/tkda.2020.23598  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
28.
Kardiyak ritim düzensizliği olan hastalarda ekokardiyografik inceleme sırasında nelere dikkat edilmeli?
Which factors should be taken into account during the echocardiographic examination of patients with cardiac arrhythmias?
Yalçın Velibey
doi: 10.5543/tkda.2020.74009  Sayfa 0
Makale Özeti

DIĞER YAZILAR
29.
Zorlu Atriyal Fibrilasyon Olgularında Non-Vitamin K antagonisti Oral Antikoagülan Kullanımına Güncel Klinik Yaklaşımlar
Current Clinician Perspective on Non-vitamin K antagonist Oral Anticoagulant Use in Challenging Clinical Cases
UGUR ONSEL TURK, Rezzan Deniz Acar, Taylan AKGUN, Volkan Emren, SELCUK KANAT, Emir Karacaglar, Alper Kepez, Şeref KUL, Erdem Özel, Evrim Şimşek, Selcen Yakar Tuluce, Kamil Tuluce, A. John Camm
doi: 10.5543/tkda.2020.16359  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DAVETLI EDITÖRYAL YORUM
30.
Türkiye’deki Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği ve Atrial Fibrilasyon İlişkisi Üzerine Ayrıntılı Bir Değerlendirme
A Comprehensive Evaluation of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and its’ Relation with Atrial Fibrillation in Turkey
Muhammed Keskin
doi: 10.5543/tkda.2020.05949  Sayfa 0
Makale Özeti

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale