Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Çocuklarda transkateter atriyal septal defekt kapatılması sırasında radyasyon maruziyetini azaltmak mümkün müdür?
Is it possible to reduce radiation exposure during transcatheter atrial septal defect closure in children?
İbrahim Cansaran Tanıdır, Selman Gökalp, Erkut Özturk, Erman Çilsal, Mehmet Akın Topkarcı, Alper Guzeltaş
doi: 10.5543/tkda.2020.45383  Sayfalar 1 - 0

2.
Tromboze hemodiyaliz fistüllerinin tedavisinde perkütan anjiyoplasti: 1 yıllık takip ile tek bir merkez deneyimi.
Percutaneous angioplasty for the treatment of thrombosed hemodialysis fistulas: A single center experience with 1-year follow-up.
ibrahim kocayigit, Ersan Tatli, Ahmed Bilal Genc, SELÇUK YAYLACI, salih şahinkuş, muhammed necatimurat aksoy, Mustafa Tarık Ağaç, hamad dheir, Savaş Sipahi
doi: 10.5543/tkda.2020.33027  Sayfalar 2 - 0

3.
Yeni Tanı Konmuş Hipertansiyonu Olan Hastalarda Erektil Disfonksiyon ile Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ve Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between epicardial fat tissue thickness and carotid intima-media thickness with erectile dysfunction in patients with newly-diagnosed hypertension
Davut Karakurt, Hüseyin Ede, Yasar Turan, Abdullah Gürel, İsa Ardahanlı, Taner Sarak
doi: 10.5543/tkda.2020.21290  Sayfalar 3 - 0

4.
Seattle Anjina Anketinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
The validity and reliability of the Turkish version of the Seattle Angina Questionnaire
Mehmet Tuncay Duruöz, Canan Şanal Toprak, Fırat Ulutatar, Anwar Suhaimi, Mehmet Agirbasli
doi: 10.5543/tkda.2020.24583  Sayfalar 4 - 0

5.
ST-segment yükselmesi olmayan miyokard enfarktüsü olan hastalarda galektin-3 ile SYNTAX skoru I arasındaki ilişki
The relationship between galectin-3 and SYNTAX score I in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction
Alaa Quisi, Gökhan Alıcı, Ömer Genç, Hazar Harbalıoğlu, İbrahim Halil Kurt
doi: 10.5543/tkda.2020.61987  Sayfalar 5 - 0

6.
Mitral Kapak Prolapsusunda Aortik Distensibilitenin Ekokardiyografi ve Aplanasyon Tonometrisi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Aortic Distensibility by Echocardiography and Applanation Tonometry in Patients with Mitral Valve Prolapse
Sedat Kalkan, suleyman Efe, Onur Tasar, Can Yucel Karabay, Cevat Kirma
doi: 10.5543/tkda.2020.52988  Sayfalar 6 - 0

7.
İnteratriyal bloğu olan ve olmayan sınırda ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği olan hastaların klinik özellikleri ile konvansiyonel ekokardiyografik özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison of clinical features and conventional echocardiographic characteristics of patients with heart failure with mid-range ejection fraction with and without interatrial block
Mustafa DOGDUS, Ilhan Koyuncu
doi: 10.5543/tkda.2020.92345  Sayfalar 3 - 0

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
8.
Yakın zamanda başlayan dispnenin nedeni olarak büyük aort kökü anevrizması.
Huge aortic root aneurysm as cause of recent onset dyspnea.
María Elena Arnaiz-Garcia, Francisco Javier López-rodríguez, Soraya Merchán-Gómez, Javier Arnaiz, José María González Santos
doi: 10.5543/tkda.2020.90258  Sayfalar 11 - 0
Makale Özeti

9.
Dev sağ koroner arter ve sol atriyum arasındaki fistül olgusu
A case of fistula between huqe right coronary and left atria
Berat Uğuz, Selvi Öztaş, Nurullah Doğan, Selma Kenar Tiryakioglu
doi: 10.5543/tkda.2020.00782  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

10.
Acute inflammatory pericarditis and constriction following blunt chest trauma
chonthicha Tanking, Alexios Antonopoulos, Cemil Izgi
doi: 10.5543/tkda.2020.69137  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
11.
Kol venlerinden sağ kalp kateterizasyonu nasıl yapılır?
How to perform right heart catheterization via the arm veins?
Yalcin Velibey
doi: 10.5543/tkda.2020.01394  Sayfalar 10 - 0
Makale Özeti

GÖRÜŞ
12.
2020 ESC Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Programı: Neler değişti, neden değişti? Biz de eğitim programımızı değiştirmeli miyiz?
2020 ESC Core Curriculum for the Cardiologist: What has changed?, Why?, Should we also change our curriculum?
Aylin Yıldırır
doi: 10.5543/tkda.2020.28866  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale