Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Yüksek Hacimli Üçüncü Basamak Merkezde ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan ve Kardiyojenik Şok Gelişen Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Uzun Dönem Mortaliteye Etkisi
Effect of Acute Kidney Injury on Long-Term Mortality in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Complicated with Cardiogenic Shock and Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention in a High-Volume Tertiary Center
Mert İlker Hayıroğlu, Emrah Bozbeyoglu, Özlem Yıldırımtürk, Ahmet İlker Tekkeşin, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.84401  Sayfalar 1 - 0

2.
The coronary slow flow phenomenon and microalbuminuria; is there any relation?
Alireza Amirzadegan, Rosa Ghaderpanah, Elham Rayzan, Arya Aminorroaya, Masih Tajdini
doi: 10.5543/tkda.2019.82258  Sayfalar 2 - 0

3.
Türk Toplumunda Non-Obstüktif Koroner Arterlerle Birlikte Miyokard İnfarktüsü Çalışması: Amaç ve Tasarım
Rationale and Design of the Myocardial Infarction with Non-obstructive Coronary Arteries in Turkish Population (MINOCA-TR) Study
Uğur Önsel Türk, Mehdi Zoghi, Emin Alioglu, Oktay Ergene
doi: 10.5543/tkda.2019.24804  Sayfalar 3 - 0

4.
Supraventricular Tachycardia of the Sick, a Unique Entity
Fuad J Habash, Peyton Card, Mohammed Eid Madmani, Bradley Boye, Hakan Paydak
doi: 10.5543/tkda.2019.16978  Sayfalar 4 - 0

5.
SCORE-Türkiye ve Yüksek Riskli ülkeler için SCORE algoritmalarının karşılaştırılması. İlk Akut Koroner Sendrom Atağı ile Başvuran Hastaların Kesitsel Gözlemsel Analizi
Comparison of the SCORE-Turkey and SCORE for High-risk countries. A cross-sectional analysis of patients presenting with the first episode of acute coronary syndrome
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci
doi: 10.5543/tkda.2019.74580  Sayfalar 5 - 0

6.
Wolff–Parkinson–White Elektrokardiyografik Paterni olan Asemptomatik Çocuk ve Ergenlerin Elektrofizyolojik Özellikleri
Electrophysiological Properties of Asymptomatic Children and Adolescents with the Wolff–Parkinson– White Electrocardiographic Pattern
Serhat Koca, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
doi: 10.5543/tkda.2019.41354  Sayfalar 6 - 0

7.
Motion-Compensated Frame Rate Up-Conversion in Carotid Ultrasound Images using Optical Flow and Manifold Learning
Fereshteh Yousefi Rizi, Sima Navabian, Zahra Alizadeh Sani
doi: 10.5543/tkda.2019.69776  Sayfalar 7 - 0

8.
Karaciğer Transplantasyonu Adaylarında Benek Takibi Görüntüleme ile Belirlenen Subklinik Miyokard Disfonksiyonu
Subclinical Myocardial Dysfunction In Liver Transplant Candidates Determined by Speckle Tracking Imaging
Saadet Demirtas Inci, Leyla Elif Sade, Cihan Altın, Bahar Pirat, Hilal Erken Pamukcu, Sabiye Yılmaz, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.94728  Sayfalar 7 - 0

9.
Pacemaker pocket infection rate and suture technique
Goutam Datta
doi: 10.5543/tkda.2019.82598  Sayfalar 1 - 0

10.
Obstrüktif uyku apneli hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi: Cinsiyetin önemi nedir?
Implications of continuous positive airway pressure on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea: Does gender matter?
Bülent Özlek, EDA Özlek, Volkan Doğan, Özcan Başaran, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Murat Biteker, Ali Rıza Bilge
doi: 10.5543/tkda.2019.66247  Sayfalar 2 - 0

11.
Koroner Anjiyografi ile Eş Zamanlı Yapılan Karotis Anjiyografide, Elle S şekli verilen Kateterin, Konvansiyonel Kateterle Etkinlik ve Güvenirlik Açısından Karşılaştırılması.
Comparison of Relative Safety and Efficacy of The Handmade S shaped Catheters with Respect to Conventional Catheters for Use in Concomitant Carotid and Coronary Angiography.
Yakup Balaban, Murat Güçlü Elevli
doi: 10.5543/tkda.2019.85720  Sayfalar 4 - 0

12.
Miyokard İnfarktüslü Hastalarda D Vitamini Eksikliği ve Hiperürisemi Birlikteliğinin Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti ile İlişkisi
The Association of Combination of Vitamin D Deficiency and Hyperuricemia with The Severity of Coronary Artery Disease in Myocardial Infarction Patients
Mustafa Umut Somuncu, Nail Guven Serbest, Ferit Akgul, Mustafa Ozan Cakir, Tunahan Akgun, Fatih Pasa Tatar, Murat Can, Abdulkadir Tekin
doi: 10.5543/tkda.2019.89743  Sayfalar 5 - 0

13.
Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri
The prognostic value of Vitamin D levels for in-hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism
Veysel Ozan Tanık, Tufan Çınar, Barış Şimşek
doi: 10.5543/tkda.2019.69256  Sayfalar 6 - 0

OLGU BILDIRISI
14.
Libman-Sacks endokarditinin warfarin ve immünsüpresif tedavi ile iyileşmesi
Improvement of Libman-Sacks endocarditis after combination of warfarin and immunosuppressive therapy
Mehmet Rasih Sonsöz, Rukiye Dilara Tekin, Ahmet Gül, Zehra Buğra, Dursun Atılgan
doi: 10.5543/tkda.2019.29213  Sayfalar 8 - 0

15.
İlaca dirençli atriyal fibrilasyon olgusunda kalıcı his demeti uyarısı ve atriyoventriküler nod ablasyonu
Permanent his bundle pacing and atrioventricular node ablation in a case with drug refractory atrial fibrillation
Serkan Saygi, Emre Erturk, Caner Topaloğlu, Mohammed Abusharekh
doi: 10.5543/tkda.2019.13766  Sayfalar 9 - 0

16.
Mitral Annular Calcification Related Calcified Amorphous Tumor in A Patient with Normal Renal Function: A Case Report
Azin Alizadehasl, Hoda Mombeini, saeid hosseini, Hamid Reza Sanati
doi: 10.5543/tkda.2019.93289  Sayfalar 10 - 0

17.
Femoral arter ponksiyon alanında anjiyosarkom;tanısal çıkmaz
Angiosarcoma at femoral artery puncture site; a diagnostic dilemma
Abdullah Özer, Tolga Tatar, Basak Kocak, Gürsel Levent Oktar
doi: 10.5543/tkda.2019.62129  Sayfalar 11 - 0

18.
Scimitar Sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar
Different surgical approaches to scimitar syndrome
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Meltem Çakmak, Tülay Demircan, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5543/tkda.2019.57510  Sayfalar 8 - 0

19.
Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir?
Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?
Mehmet Rasih Sonsöz, Elif Agüloğlu Bali, Mehmet Aydoğan, Fehmi Mercanoglu, Serap Şimşek-Yavuz
doi: 10.5543/tkda.2019.59153  Sayfalar 10 - 0

20.
Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması
The broken and “O”-shaped folded catheter during coronary angiography: Percutaneous retrieval via femoral approach using the “wire-balloon” technique
Kerim Esenboga, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Mustafa Kılıçkap, Ali Timucin Altin
doi: 10.5543/tkda.2019.92068  Sayfalar 11 - 0

DAVETLI DERLEME
21.
Klinikte labil hipertansiyon
Labile hypertension in the clinics
nil ozyuncu, nail caglar
doi: 10.5543/tkda.2019.64009  Sayfalar 12 - 0

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
22.
An Aberrant Patent Ductus Arteriosus Mimicking an Aortopulmonary Window
Hassan Aghajani, Reza Mohseni-badalabadi, ali hosseinsabet, Khalil Forozannia
doi: 10.5543/tkda.2019.02335  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

23.
Ischemic Stroke as a Presentation of a Pseudoaneurysm in the Left Main Coronary Artery Graft Site in a Patient With a History of the Bentall Operation
Ali Hosseinsabet, shahram momtahen
doi: 10.5543/tkda.2019.33412  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
24.
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Uygulanmış Hastaların Elektrokardiyografileri Nasıl Yorumlanmalıdır?
How Should the ECG of Patients Who Have Undergone Cardiac Resynchronisation Therapy Be Interpreted?
Yalçın Velibey
doi: 10.5543/tkda.2019.87273  Sayfa 0
Makale Özeti

© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale